ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.02.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3442 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Н.И., редовно уведомен, явява  се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно.

Ответникът - началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР - Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 13820/22.12.2017 г. от ответника / от л. 46 до л. 47 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на А.Н.И., с адрес *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-002125 от 27.07.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР гр. Бургас, с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 1 /една/ година, считано от 26.07.2017 г.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Запознат съм с преписката и моля същата да бъде приета. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и постъпилите с молба вх. № 13820/22.12.2017 г. от ответника / от л. 46 до л. 47 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. К.: Видно от събраните по делото доказателства ЗППАМ е издадена въз основа на това, че жалбоподателят след като е бил изпробван с техническо средство, е констатирано наличието на 1,03 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване. Видно от медицинското изследване е доказано наличието на 0,48 промила алкохол в пробата, което не е административно нарушение.  Наказващият орган не може да се позовава на това, че не е бил уведомен за тази кръвна проба. Той е бил задължен за провери тази кръвна проба. Моля да осъдите ОД МВР - Бургас да заплати направените от жалбоподателя разноски по настоящето дело.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:43 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: