Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:       714                             13.04.2018г.                          гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На петнадесети март,                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2.  Румен Йосифов

 

Секретаря: Г.С.

Прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 343 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от Б.С.А.,***, срещу решение № 619 от 08.12.2017г., постановено по НАХД № 2054/2017г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № І-840/03.07.2017г. на началника на РУ на МВР-Несебър, с което за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), му е наложено административно наказание: глоба в размер на 500 лева, на основание чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Касаторът счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно, необосновано и постановено при допускане на съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди, че при издаването на НП неправилно е бил приложен законът, тъй като чл.60, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОБВВПИ забранява кумулативно, а не алтернативно носенето и употребата на оръжие в обществени заведения за хранене и увеселение. Намира също, че в хода на производството не е доказано, че той се е намирал на територията на общественото заведение. Иска от касационната инстанция да отмени атакуваното решение, както и потвърденото с него НП. Посочените в касационната жалба оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В съдебно заседание касаторът, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не прави искания.

Ответникът – началник на РУ на МВР-Несебър, също не се явява пред съда, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира касационната жалба да бъде оставена без уважение.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна, а обжалваното решение е незаконосъобразно.

С него Районен съд - Несебър е потвърдил НП № І-840/03.07.2017г. на началника на РУ на МВР-Несебър, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ, на касатора А. е наложена глоба в размер на 500 лева, за нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОБВВПИ, а именно: на 10.06.2017г., в около 00.30 часа, в гр.Свети Влас, Марина „Диневи“, в обществено заведение за хранене и увеселение „Планет клуб“, при полицейска проверка е констатирано, че носи законно притежаваното от него огнестрелно оръжие, пистолет марка „Глок-21 С“, кал.45 ауто № DMD 755 и 39 бр. боеприпаси за него кал.45 ауто, и разрешение за носене и употреба сер.С, № 0362700. За така установеното нарушение му е бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № І-840/13.06.2017г., въз основа на който в последствие е издадено оспореното пред районния съд НП. В акта е описана същата фактическа обстановка, както и в постановлението. Той е бил предявен за подпис на нарушителя в деня на издаването му, като А. е записал възражение, че проверката била извършена на паркинга и не помни да е влизал в заведението.

В административната преписка са приложени саморъчни писмени обяснения на две от служителките в заведение, както и докладни записки на полицейските служители, извършили проверката. В тях е изложено, че на 09 срещу 10.06.2017г., след полунощ, в обществено заведение за хранене и увеселение „Планет клуб“, находящо се в гр.Свети Влас на Марина „Диневи“, влязла голяма група мъже, които без да се съобразят с указанията на хостесата Б.И. се настанили на маса резервирана за други клиенти от собствениците на заведението (вж. обясненията на сервитьорката Д.Л.). Групата мъже уплашила персонала на заведението и останалите клиенти както с външния си вид – силни физически, част от които били с оръжие, така и с предизвикателното си поведение.

Според докладните записки на полицейските служители, които се потвърждават и от дадените показания пред съда от св.М.К.и В.П., в около 00,00 часа на 10.06.2017г. в дежурната част на РУ на МВР-Несебър бил получен сигнал за разбита входна бариера на пристанище Марина „Диневи“ в гр.Свети Влас. Полицейските служители потеглили към адреса, когато получили втори сигнал – за въоръжени мъже, които са преминали с автомобил през бариерата и са влезли в дискотека „Планет клуб“. Според описанието на св.В.П., заведението било от открит тип, на тераси. При пристигането си на място полицаите установили, че на сепаре в заведението били С.М.С., Е.Е.Г., Ц.Г.З., К. Г.М., А.Б.С., Б. М.Б., Е.П.П., М.И.М. и А.К.А. (съгл. показанията и докладната записка на св.К.). Тези лица били с оръжие, което се виждало на кръста на всеки един от тях и с оглед безопасност, тъй като дискотеката била пълна с клиенти, те били изведени от полицаите извън заведението, където представили разрешителните си за носене на оръжие. Според св.В.П., лицето Стайко Стайков „се водел някакъв“, а останалите посочени от св.К., били негови охранители. След извеждането им извън заведението, освен разрешителните за оръжие, била установена и самоличността на лицата. След това полицейските служители иззели оръжията, отвели лицата в сградата на РУ на МВР-Несебър, където ги задържали.

Св.К. макар първоначално в свидетелските си показания и в докладната си записка да не посочва касатора Б.С.А. сред лицата, които били установени на сепаре в заведението, на въпрос на защитата отговаря, че Б.А. е бил едно от лицата, които били установени с оръжие, което се виждало на кръста му. Тези негови показания са противоречиви, поради което от тях не може обективно да се установи дали Б.А. е бил с оръжие вътре, или извън заведението. Другото споменаване името на А. в докладните записки на полицейските служители, е в тази изготвена от инсп.И.Транев, но тя касае извършена справка вече при задържането на лицата за техните лични данни и разрешителни за оръжие, т.е. с нея също не може да се установи дали при проверката на място Б.А. е бил с оръжие вътре в заведението, или е бил отвън.

За да постанови атакуваното решение, районният съд е приел, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат извод за отмяна на атакуваното наказателно постановление. Намерил е, че от показанията на свидетелите безспорно се установява извършването на деянието от страна на жалбоподателя А., касатор в настоящото производство, като не е отчетено вътрешното противоречие в показанията на св.К. и посочването от св.В.П., че лицата в заведението били същите, посочени в докладната на К., т.е. между тях не е бил касатора. Районният съд е направил верен извод, че нормата на чл.60, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОБВВПИ съдържа кумулативна забрана, както за носене, така и за употреба на оръжие във визираните места.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Първото от направените с касационната жалбата възражения е неоснователно. При тълкуване по чл.46, ал.1 от Закона за нормативните актове на забраната на чл.60, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОБВВПП, се налага категоричния извод, че макар да е употребен съюзът „и“, законодателят е запретил както носенето, така и употребата на оръжие в обществени заведения за хранене и увеселение, като достатъчно е адресатът на правна норма да осъществи едно от двете изпълнителни деяния, за да осъществи от обективна страна състава на обсъжданото административно нарушение.

Второто възражение обаче е основателно. От събраните по делото доказателства не може с категоричност да се установи, че касаторът Б.А. е бил установен от полицейските служители да носи законно притежаваното от него оръжие вътре в общественото заведение – дискотека „Планет клуб“, наред с останалите посочени от св.К. лица. Както се посочи, показанията на този свидетел са вътрешно противоречиви. Първоначално К. заявява, че А. не е бил сред тези лица, а после твърди обратното. В изготвената докладна записка М.К.също не е посочил Б.А. сред установените лица, а другият разпитан свидетел – В.П., се позовава именно на неговата докладна. По преписката няма и други доказателства, които да уличат касатора в извършването на нарушението и да обосноват пребиваването му с оръжие вътре в заведението, поради което се налага извода, че административното обвинение е недоказано, а становището на районния съд за обратното е небосновано.

Изложеното по-горе мотивира настоящия съдебен състав да приеме, че като е потвърдил наказателно постановление № І-840/03.07.2017г. на началника на РУ на МВР-Несебър, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона и невярна преценка на доказателствата, което следва да бъде отменено, като бъде отменено и наказателното постановление.

С оглед изложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, Административен съд - гр.Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 619 от 08.12.2017г., постановено по НАХД № 2054/2017г. по описа на Районен съд - Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление  № І-840/03.07.2017г. на началника на РУ на МВР-Несебър, с което на Б.С.А.,***, за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б.“в“ от ЗОБВВПИ, на основание чл.185, ал.1 от ЗОБВВПИ, е наложено административно наказание: глоба в размер на 500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                               2.