ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 30.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на тридесети март и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 343 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:20 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Стоянови Груп” ООД, редовно призован, се явява адв. П., с пълномощно по делото /л. 4/.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от Ю.И.К., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ П. : Да се даде ход на делото.

 

Ю.И.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Стоянови Груп” ООД против акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 17647/03.10.2016г., издаден от ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с решение № 170/02.12.2016г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на жалбоподателя са установени задължения за довнасяне на корпоративен данък за 2015г. и лихви в общ размер на 6 935.25 лв.

С определение № 257/15.02.2017 година съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните по делото.

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определение № 257/15.02.2017г. и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да приемете приложените към нея доказателства, които удостоверяват съответствието на декларираните и платени задължения – дължими вноски за ДОО 426,06 лв., дължими вноски за ДЗПО 64,15 лв. и дължими вноски за здравни осигуровки - 172,75 лв. В представените днес доказателства  на стр. 2, е посочен протоколът, с който е приета декларацията за м.ноември 2015г. със съответния входящ № и съответните вноски за ДОО, ДЗПО и здравни осигуровки. Това извлечение е доказателство от информационната система на НАП.

 

Ю.И.К.: Оспорвам жалбата. Запозната съм с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да приемете представената от административния орган преписка и приложените към нея доказателства по делото. Представените днес от адв. П. доказателства не са нови за органа, тъй като въз основа на тях е издаден оспорвания акт. Няма да соча други доказателства.

АДВ. П.: По верността на направените от органа изчисления, като математически изчисления, заявявам, че не ги оспорвам. В акта за установяване на задължението е посочено, че задълженията към 31.12.2015г. са по декларация 6 за м.ноември 2015 г. В акта са посочени задължения, които не представляват изчисления от задълженото лице, а задължения по подадената от него декларация. Задължително основание е по чл.209, ал.2, т.2 от ДОПК – изпълнително основание е декларацията, подадена от задълженото лице с изчислени от него задължителни вноски. Изчислените и посочени осигурителни  вноски от доверителя ми, са внесени в законоустановения срок, за което представих доказателства, както в жалбата, така и днес. Посочените математически изчисления в таблиците към делото от страна на НАП, са изчислявани с използвания от НАП софтуер, и представляват извлечения от изчислителни модули на програмен продукт на НАП, а не акт, който да е съставен по надлежния ред от приходните органи. В този смисъл доказателствената тежест за доказване на задължения, възникнали от програмния продукт на НАП, не следва да се носи от доверителя ми.

Няма да прилагаме други доказателства и нямаме други доказателствени искания.

Ю.И.К.: Всички изчислени задължения, описани в атакувания АУЗД и последващото решение на директора на ТД на НАП са базирани на сумите, декларирани от самия жалбоподател. Не би могло по друг начин да се формира размера на задължението, освен собственоръчно декларирания и изчислен размер, включително и декларациите, които прилага ответната страна по случая. Нямаме спор по фактите какви суми са внесени от жалбоподателя по декларацията, нито как са били разпределени от органа. Моля тези факти да се приемат за безспорни между страните. Спора е по приложението на ЗКПО.

АДВ. П.: Изложените фактически твърдения в оспорения акт по отношение на декларираните от жалбоподателя суми и по отношение на внесените впоследствие суми, не са спорни между страните. Моля тези факти да се приемат за безспорни между страните. Спори се дали са били налице условията по чл. 167, ал. 1, т. 1 от ЗКПО да ползва претендираното данъчно облекчение.

 

С оглед заявеното от страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване в отношенията между страните, че в оспорения АУЗД № 17647/03.10.2016г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с решение № 170/02.12.2016г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас, изложените фактически твърдения по отношение на декларираните от жалбоподателя суми и по отношение на внесените впоследствие суми, както и направените от органа математическите изчисления, са верни.

Спорно между страните е дали са били налице условията по чл. 167, ал. 1, т. 1 от ЗКПО да ползва претендираното данъчно облекчение.

 

АДВ. П.: Нямам възражения по така приетото от съда.

 

Ю.И.К.: Също нямам възражения по приетото от съда.

 

По доказателствата съдът намира днес представените от адв. П. за относими по спора, както и тези, които са представени по делото към момента на жалбата и преписката, поради което по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

 

 

АДВ. П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

Ю.И.К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

С оглед липсата на доказателствени искания и като съобрази приетите факти за безспорни, съдът намира делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВ. П.: Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен акта, да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски. Представям писмена защита по същество на спора и списък на разноските. Моля всички съобщения до доверителя ми да се изпращат до мен.

Ю.И.К.: Моля да приемете жалбата за неоснователна и недоказана. Като съображение сме изложили писмени бележки, които представям и моля да приемете. Също така моля след като се уверите в тяхната релевантност, да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и да ми присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт съобразно съответните разпоредби на Наредба 1 за адвокатските възнаграждения. Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: