Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    756          16.05.2012г. град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 343 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас против Решение №127/21.01.2012г., постановено по НАХД №4413/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №34827-О-0006754А/01.09.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Лик - М” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр.***, ; представлявано от И.С.Н. – управител,  за нарушение на  чл.96, ал.1 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание чл.178 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „Лик - М” ЕООД, ЕИК ***, не изпраща представител, представя писмено становище, като оспорва изцяло касационната жалба и.иска от съда да остави в сила първоинстанционното решение

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Лик - М” ЕООД против наказателно постановление №34827-О-0006754А/01.09.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на дружеството - жалбоподател,  за нарушение на  чл.96, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.178 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че в хода на образуваното административнонаказателно производство е допуснато съществено процесуално нарушение, а именно издаването на обжалваното наказателно постановление след изтичане на срока по чл.34 от ЗАНН. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да бъде отменено.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че възражението на касатора за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение е основателно.

Касаторът излага съображения в касационната жалба относно приложимостта на втория предвиден срок в нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, който предвижда, че АУАН може да се състави до изтичане на две години от извършване на данъчни нарушения. Този съдебен състав счита, че районния съд неправилно е постановил отмяна на наказателното постановление. Безспорно се установява, че данъчният субект, който не е изпълнил задължението си по чл.96, ал.1 от ЗДДС в срок до 14.03.2010г. е осъществил нарушението по чл.178 от ЗДДС на 15.03.2010г. Неверен е изводът на БРС обаче, че именно от този момент, нарушителят е станал известен на административнонаказващия орган и той е следвало да предприеме действия за образуване на административнонаказателно производство. В случая се касае за подаване на заявление за първа регистрация по ЗДДС, в който случай административният орган не води лицето на отчет, а предстои да го включи в своите регистри. Единственият възможен начин за узнаване на нарушението и нарушителя е при провеждане на данъчна ревизия, каквато не се сочат доказателства да е провеждана непосредствено след достигане на облагаемия оборот от 50 хил. лв. към м. февруари 2010г. или чрез деклариране на настъпилото обстоятелство от страна на данъчно.задължения субект пред самия държавен орган. Актът е издаден именно при условията на тази втора хипотеза на 11.08.2011г., в двугодишния срок след извършване на нарушението, поради което е валиден и следва да бъде потвърден, а обжалваното решение като неправилно следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Решение №127/21.01.2012г., постановено по НАХД №4413/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление №34827-О-0006754А0/1.09.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Лик - М” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр.***, ; представлявано от И.С.Н. – управител,  за нарушение на  чл.96, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.178 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева и вместо това постанови,

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №34827-О-0006754А0/1.09.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Лик - М” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр.***, ; представлявано от И.С.Н. – управител,  за нарушение на  чл.96, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.178 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.