ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                          дата 02 март 2011 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 02 март 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                         

 разгледа адм. дело № 343 по описа за 2011  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл., във вр. с чл.54, ал.5 от АПК и се разглежда в закрито заседание, съгласно нормата на чл.199 от АПК.

            Образувано е по жалба на ПФК “Нефтохимик” АД, гр.Бургас против Заповед № 99-24852-РД-20-02-5/19.01.2011 год. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, с която, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно образуваното въз основа на заявление вх. № 99-24852/25.10.2010 год., подадено от ПФК “Нефтохимик” АД административно производство за промяна на КККР на гр.Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.610.192 и сграда с идентификатор 07079.610.192.2, до приключване с влязло в сила съдебно решение по гр.дело № 1279/2007 год. по описа на Районен съд – Бургас, по което е висящ правен спор на основание чл.108 от ЗС.

         Жалбоподателят ПФК “Нефтохимик” АД оспорва издадената заповед, като наведените доводи са преди всичко свързани с твърденията на жалбоподателя, че е единствен собственик на имота, а административният орган с издадената от него заповед препречвал правото на този собственик да му бъде извършена исканата административна услуга, която вече му е била заплатена. Иска се отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

         За подадената жалба е уведомен административния орган, който изпраща административната преписка.

         На основание § 1, т.13 от ДР на ЗКИР съдът е конституирал като заинтересована страна в процеса община Бургас, която в предоставения срок не е взела становище по жалбата.

         Съдът, след като прецени съдържащите се в административната преписка писмени доказателства, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

         Установява се от административната преписка, че жалбоподателят ПФК “Нефтохимик” АД е подал до АГКК – гр.Бургас заявление вх.№ 99-24852/25.10.2010 год. за промяна на КККР относно поземлен имот с идентификатор 07079.610.192 и сграда с идентификатор 07079.610.192.2, като промяната касае заличаване на вписания собственик на имотите – община Бургас и вписването на търговското дружество-жалбоподател за собственик на 292 кв.м. от поземления имот и на цялата сграда, за което е представил НА № 186/11.03.2002 год. на Службата по вписванията при БРС.  

         За започналото административно производство е била уведомена община Бургас, която е представила доказателства собственост – АПОС № 989/27.10.1998 год., както и за наличие на висящ съдебен процес по повдигнат спор за собственост досежно процесните имоти между община Бургас и “ПФК “Нефтохимик”, като правоприемник на “Фина механика” АД, гр.Бургас.  По спора за материалното право е било образувано гр.дело № 1279/2007 год. на Бургаския районен съд, за което е приложено и съответното съдебно удостоверение. Към момента на иницииране на административното производство спорът между страните е висящ и след като съобразил тези данни, началникът на АГКК – гр.Бургас приел, че за претендирания за изменение поземлен имот и сграда, както община Бургас, така и жалбоподателя ПФК “Нефтохимик” АД представят документи за собственост, а предвид повдигнатия и висящ спор за материално право върху тези имоти е счел, че исканата промяна не може да бъде извършена докато съдебното производство по гр.дело № 1279/2007 год. на БРС не приключи с влязло в сила решение. На основание тези мотиви и с оглед нормата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК, във вр. с чл.53, ал.2, изр.второ от ЗКИР, издал процесната Заповед №  99-24852-РД-20-02-5/19.01.2011 год., с която спрял образуваното въз основа на заявление вх. № 99-24852/25.10.2010 год., подадено от ПФК “Нефтохимик” АД административно производство за промяна на КККР на гр.Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.610.192 и сграда с идентификатор 07079.610.192.2, до приключване с влязло в сила съдебно решение по гр.дело № 1279/2007 год. по описа на Районен съд – Бургас.

         Заповедта е незаконосъобразна.

            Съгласно нормата на чл.53, ал.2 от ЗКИР непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. ЗКИР, като специален закон, не е предвидил възможност за административния орган при тази хипотеза да може да постановява спиране на административното производството. Производството по изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър започва по молба на заинтересовано лице и приключва с акт на административния орган, с който той или одобрява, или отказва да одобри изменението на одобрен кадастрален план, респ. да нанесе промяна в данните на кадастралния регистър. Правна възможност за спиране на производството на това сочено от административния орган основание, ЗКИР не предвижда. В този закон не е уредена такъв вид процедура, а чл. 53 ЗКИР регламентира спора за материално право като пречка за уважаване на искането за нанасяне на промени в кадастъра, т. е. спорът за материално право е основание за отказ, а не за постановяване на акт по чл. 54 АПК, като в случая т. 5 на ал. 1, чл. 54 АПК е неприложима. Отделно от това,  налице е правна възможност за жалбоподателя за депозиране на последващо ново искане за промяна на данните в КККР, след решаване на спора за собственост, в зависимост от изхода на такъв съдебен процес.

Процесната  заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна на посочените по-горе основания и административната преписка - върната за ново произнасяне по същество, при спазване на горните указания за неприложимост на чл. 54 АПК в производство по реда на чл. 53 ЗКИР и съответно – упражняване на правомощията, с които разполага административния орган при констатиран спор за материално право.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.200 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ Заповед № 99-24852-РД-20-02-5/19.01.2011 год. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

         ВРЪЩА административната преписка на началника на АГКК – гр.Бургас за разглеждане и произнасяне по същество на заявление вх. № 99-24852/25.10.2010 год., подадено от ПФК “Нефтохимик” АД.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: