ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3436 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Бургас, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание, на 12.03.2018г. от ответника са постъпили писмени доказателства – четири броя протоколи.

ДОКЛАДВА, че съдът е допуснал съдебно-техническа експертиза и определението е изпратено на страните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Получили сме определението и сме направили заявка за плащането, но не мога да кажа точно кога ще го представя по делото.

В молбата ни от 06.03.2018г. е допусната грешка, допусната е грешка при посочването на професионалната компетентност на вещото лице със специалност пътно строителство. Тъй като става въпрос за изграждане на сграда и асфалтирането е една малка част на проекта, считам, че става въпрос за вертикална планировка и вещото лице следва да бъде с компетентност по тази специалност. Считам, че пътен инженер не е най-подходящ за извършване на експертизата.

АДВОКАТ А.: Моля да ми дадете възможност да задавам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам тези въпроси.

АДВОКАТ А.: Може би не се изразих правилно, не искам да поставям задачи към експертизата, а само да задавам въпроси на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По доказателствата, по отношение на доклада, приложение 9.26., моля да задължите ответника да представи доказателства за компетентността на лицата, които са подписали доклада на тази комисия, доказателства за това, че работят и са компетентни да извършват проверки на обществени поръчки по този проект, да правят оценка на помощния орган и проверяват изискванията за подбор, съставът на екипа, извършил проверката.

Съдът предяви на страните документите, находящи се от л.68 до л.114 от делото.

АДВОКАТ А.: На последната страница е написано „главен експерт“.

Във връзка с направеното искане, моля да задължите жалбоподателя поименно да посочи лицата, за които иска да бъде представена информация.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Става въпрос за тези лица, които са посочени на л.113

 

Съдът, с оглед искането на процесуалния представител на жалбоподателя

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание, да представи доказателство за компетентността на Н.Г.– ст.сътрудник по УЕПП, инж. М.П.– ст.сътрудник УЕПП, инж. Н.Н.– началник РО ЮИР, съставили контролен лист за проверка на обществени поръчки, намиращ се по делото от л.68 до л.113 вкл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ А.: Нямам доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: