ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3436 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Бургас, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт З.Х., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против решение № РД-02-36-1295/01.12.2017г. на зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, с което е приключил сигнал за нередности с рег.№ 113 за установяване на нередност по т.9 от Раздел ІІ на Наредбата и е определена финансова корекция в размер на 5% от всички допустими разходи по договори, посочени в решението.

 

В залата влезе деловодителят на VІ състав и остави молба от юрисконсулт Г. по настоящото дело, касаещо искане за събиране на доказателства, в два екземпляра, която е постъпила в деловодството днес, в този момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ХРИСТОВ: Поддържам жалбата. Административната преписка не е представена в цялост. Доколкото видях не са представени протоколите на комисията, която е назначена от министъра и има задължение да разглежда представените от участниците оферти и да оцени техническите предложения и в тази връзка ще моля да бъдат представени тези протоколи и техническите оферти. Те са няколко протокола, да се представят всичките в цялост. Поддържам искането на колегата Г., предполагам, че молбата е за назначаване на експертиза.

Нямам други искания по доказателства.

АДВОКАТ А.: Оспорвам така предявената жалба. Считам че оспореният акт е законосъобразен.

Моля да оставите искането за допускане на съдебно-техническа експертиза без уважение. Въпросите, които са поставени от юрисконсулт Г. са от правна страна и са подробно описани както в решението, така и в жалбата и считам, че не е необходимо да бъде допусната такава експертиза.

Относно искането за представяне на протоколите и техническите оферти, моля същите да бъдат индивидуализирани, за да бъдат  представени. Доколкото знам и съм запознат, към настоящия момент няма такива протоколи. Видно от разпореждане на съда са представени всички искани документи. Видно от описа към придружаващата преписката молба няма протоколи. Ако има такива, би следвало да са представени с преписката.

ЮРИСКОНСУЛТ ХРИСТОВ: Именно за това искам да ги представите.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, съгласно опис на л.17-18 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-днвене срок от днес да представи заверено копие от всички протоколи, отразяващи работата на комисията, която е назначена да извърши оценка на техническите предложения, вкл. и офертите на участниците.

 

По искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът УКАЗВА на страните, че ще се произнесе в закрито заседание, с оглед факта, че въпросите са представени сега, в съдебно заседание и съдът не се е запознал с тях.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.05.2018г. от 11.30 ч., за която дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: