ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3435 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Ю., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат И..

 

Съдът констатира, че по делото няма приложено пълномощно с което адвокат И. е упълномощен да представлява жалбоподателката, въпреки, че е посочено като приложение към жалбата.

 

АДВОКАТ И.: Разполагам с екземпляр от пълномощното, но е в кантората. Заявявам, че съм представил пълномощното към жалбата депозирана пред ОДМВР гр.Бургас. Моля да ми предоставите възможност да представя екземпляр от пълномощното, което е написано на кочан в три екземпляра.

 

За ОТВЕТНИКА директор на ОДМВР гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Считам, че са налице пречки за даване ход на делото, с оглед липсата на надлежно упълномощаване на процесуален представител на жалбоподателя и моля да не се дава ход на делото до представяне на надлежно пълномощно.

 

АДВОКАТ И.: Предоставям на съд по хода на делото.

 

СЪДЪТ след като констатира, че жалбата е подписана от пълномощник, като по делото липсва представено пълномощно, счита че са налице основанията по чл.158, ал.1, във връзка с чл.151, т.2 от АПК за оставяне жалбата без движение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение жалбата на А.Ю. против заповед №251з-4032/09.11.2017г. на директора на ОДМВР гр.Бургас.

 

УКАЗВА на жалбоподателя че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, следва да представи доказателства за упълномощаване на адвокат И. да подписва жалбата и за процесуално представителство или да преподпише същата лично или чрез упълномощено лице. При неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

В случай на отстраняване на нередовността по жалбата, делото ще бъде разгледано в следващо съдебно заседание на 20.03.2018г. от 10.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: