ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3435 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Ю., редовно призована, не се явява. За нея И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ОД на МВРгр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Имам възражение по хода на делото и моля да не се дава ход, жалбата да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено на основание чл.159, т.4 от АПК. Считам, че за жалбоподателката няма правен интерес от оспорването. В подкрепа на горното представям и моля да приемете като доказателства по делото, с препис за жалбоподателката, решение рег.№578393/08.03.2018г. на ОД на МВР гр.Бургас, за предоставяне на право на продължително пребиваване на чужденец в РБългария на основание чл.24, ал.1, т.18 от ЗЧРБ, с което на жалбоподателя е разрешено правото на продължително пребиваване на чужденец в страната до 31.01.2019г.. С оглед на това, считам, че няма правен интерес от оспорване, тъй като дори и при положителен резултат по настоящата жалба, няма как да се постигне различно решение от представеното днес, което е в нейна полза. Основите аргументи в жалбата бяха, че жалбоподателката не следва да се спазват разпоредбите по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ, за да получи продължително пребиваване на посоченото в заявлението основание по т.5 и т.13. Независимо от тези аргументи за да получи настоящото разрешение въпреки всичко, тя се е снабдила с такава виза, като за целта е излязла от страната, поискала е визата и е получила положително становище. Представям становището, на ОД на МВР гр.Бургас, но той е документ предхождаш решението, което представих днес, на база на което е разрешено продължително пребиваване на чужденец в РБългария, като член на семейство с българско гражданство и това е именно основанието по чл.24, ал.1, т.18 от ЗЧРБ. Жалбоподателката не отговоря на изискване за получаване на разрешително за продължително пребиваване на други основания, посочени в първото заявление, по което е постановен отказ и предмет на настоящото производство, но това са допълнителни аргументи, които не влияят на твърдяното от мен основание, че няма правен интерес от оспорването. Предвид изложеното, моля да не давате ход на делото, да оставите жалбата без разглеждане и прекратите производството по делото. Претендираме разноски и моля да осъдите жалбоподателката да заплати в полза на ОД на МВР гр.Бургас, юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ И.: Вчера разговарях с клиентката си и това решение не и връчено и не ми е известно и на мен, но при положение, че съществува такова и се представя днес, оттеглям жалбата. Въз основа на казаното, моля съдът да има предвид, че производството пред ОД на МВР се развиваше и минаха 7-8 месеца, не мога да бъда точен точно колко месеца и доверителката ми нямаше никакъв друг вариант, тъй като детето беше на невръстна възраст и нямаше как да напусне страната и това беше обяснено на директора на ОД на МВР гр.Бургас многократно. Детето порасна, дамата отиде в Украйна и извърши това, което искаха формално. Знам, че е подала искане, но нямам информация за резултата във връзка с него. Видно от така представеното от колежката решение, тъй като няма страна, която да оспорва такова решение, считам че не е налице правен интерес от водене на настоящото дело и в тази връзка оттеглям жалбата. Относно искането за присъждане на разноски, считам, че с оглед на развитието на производството такива не следвало да бъдат присъдени.

 

Съдът след като съобрази  представеното по делото писмено доказателство и становището на страните, счита, че са налице основанията по чл.159, т.4 от АПК за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по делото.

По направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, съдът съобрази следното: Съгласно чл.143, ал.4 от АПК, ответникът има право на разноски в случай, когато съдът отхвърли оспорването или оспорващия оттегли жалбата. В случая не е налице нито една от двете хипотези, поради което не следва да му се присъжда юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю. против заповед №251з-4032/09.11.2017г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№3435/2017г. по описа на Административен съд-Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: