ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3434 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Д.А. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат Т., надлежно упълномощена.

За ответника директор на дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, при ЦУ на НАП Бургас се явява юрисконсулт И., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на А.Д.А. против ревизионен акт № Р-02000217001616-091-001/08.09.2017 г., издаден от началника на сектор „Ревизии“, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, ръководител на ревизията, в частта, потвърдена с решение № 273/23.11.2017г. на директора на дирекция „Обслужване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да докаже при условията на главно и пълно доказване кумулативната наличност на установените в нормата на чл. 19, ал.1 от ДОПК материалноправни предпоставки, а именно че: 1) ревизираното лице притежава качеството орган на управление или управител на задълженото лице по чл. 14, т. 1 и т. 2 ДОПК в периода, за който се отнасят публичните задължения; 2) чрез действие или бездействие укрива факти и обстоятелства, които по закон следва да бъдат обявени пред органа по приходите или публичния изпълнител; 3) причинно-следствена връзка между това поведение и невъзможността за събиране на задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски; 4) невъзможност за събиране на публичните вземания- данъци и задължителни осигурителни вноски. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Т.: Поддържам жалбата по съображенията, изложени в нея. Нямам възражения по доклада. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства са относими към предмета на спора и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адвокат Т.: Моля да уважите жалбата на А.Д.А. и отмените изцяло обжалвания ревизионен акт по съображенията, изложени в жалбата. Считаме, че органът по приходите не е доказал обстоятелствата, които са описани в ревизионния акт, по повод на който са установени твърдяните задължения. Ревизионният акт, в частта, в която е отменен от директора на „ОДОП“ и е върнат за нова проверка, е изцяло отменен, като единствените задължения са обжалвани с настоящия акт от 2014г.-2015г.

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите ревизионния акт в потвърдената му с решението на директора на Дирекция „ОДОП“ част. Моля да съобразите и подробните мотиви в потвърдителното решение на директора на Дирекция „ОПОД“ Бургас. Бих искала да уточня, че ревизионния акт е потвърден в частта, в която административният решаващ орган е преценил, че са доказани всички предпоставки за ангажиране на отговорността по чл. 19 от ДОПК на жалбоподателя. В една част е прецедено, че такова доказване не е извършено, съответно ревизионният акт е отменен и е върнат за извършване на нова ревизия със задължителни указания. Нормално е в процеса на новата ревизия органът по приходите да прецени, че няма основания да ангажира такава отговорност за върнатите периоди и съответно да не определи задължения. Но това няма нищо общо с предмета на настоящия спор. Ще ви моля и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: