ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 51/         09.01.2018 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на девети януари две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 3434 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод жалбата на А.Д.А. с ЕГН ********** против ревизионен акт № Р-02000217001616-091-001 от 08.09.2017 г., издаден от началник на сектор „Ревизии“, възложил ревизията, и главен инспектор по приходите при ТД на НАП- Бургас, ръководител на ревизията, потвърден с решение № 273 от 23.11.2017 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП.

С разпореждане от 18.12.2017 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателство за заплатена държавна такса за производството в размер на 10 лева по сметката на Административен съд- Бургас. Съобщението за тези указания е връчено лично на жалбоподателя на 20.12.2017 г., видно от приложената разписка за връчване. В предоставения 7-дневен срок, изтекъл на 28.12.2017 г. (присъствен ден), нередовностите не са отстранени. Ето защо, предвид бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените указания, на основание чл. 158, ал.3 от АПК нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.А. с ЕГН ********** против ревизионен акт № Р-02000217001616-091-001 от 08.09.2017 г., издаден от началник на сектор „Ревизии“, възложил ревизията, и главен инспектор по приходите при ТД на НАП- Бургас, ръководител на ревизията, потвърден с решение № 273 от 23.11.2017 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3434/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: