Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 788 /28.04.2017г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на тридесети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                             ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретар И.Л. изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по адм.д. № 342/2017г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, чрез прокурора Андрей Червеняков, е оспорила чл.41, ал.1 и чл.45, ал.4 в частта относно „безсрочно” от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, действаща в Община Царево. Прокуратурата твърди, че оспорените две разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висока степен и иска да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът – Общински съвет Царево, редовно призован не изпраща представител и не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че протестът е основателен и следва да бъде уважен.

ФАКТИ:

Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, действаща в Община Царево била приета с решение №158 отразено в протокол №15/29.09.2008г. на Общински съвет Царево и многократно изменяна. Мотивите за приемането й се съдържат в докладна записка на кмета на общината, депозирана на 15.09.2008г. Според нея Законът за общинската собственост (ЗОС) е претърпял значителни изменения със Закон за изменение и допълнение на ЗОС, обнародван в ДВ бр.54/13.06.2008г. Измененията касаят режима за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. За това и в изпълнение на §37, ал.4 от ПЗР на ЗИДЗОС, кметът предлага на общинския съвет да бъде приета изцяло нова наредба, в която да са отразени законовите изменения и да се засилят правомощията на общинския съвет по контрола и управление на общинската собственост. Преурежда се и материята относно извършване на замени с общински недвижими имоти, подобрена е процедурата по провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси. Проведените разисквания в общинския съвет преди приемането на наредбата не засягат двете оспорени разпоредби. Наредбата е приета с решение № 158 от 29.09.2008г. с 13 гласа „за”, 0 – „против” и 0 – „въздържали се”.

Първият оспорен текст от прокуратурата е този на чл.41, ал.1 от Наредбата, който гласи „замяна на право на собственост върху недвижими имоти – частна общинска собственост, на правото на строеж върху имоти – частна общинска собственост или на правото на строеж в полза на общината с имот или право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, се извършва по предложение на кмета на общината или по писмено искане на заинтересованите лица по чл.40, ал.3 от ЗОС по реда на настоящата Наредба и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти“.

Другата оспорена разпоредба е тази на чл.45, ал.4 от Наредбата, според която „правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок. В случаите на учредяване за определен срок, след изтичане на срока построената сграда става общинска собственост.”

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

На основание чл.186, ал.2 от АПК прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт. Според чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето. Въз основа на посочените разпоредби протестът на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас Андрей Червеняков е допустим за разглеждане.

Оспорените разпоредби не са нищожни, те са приети от компетентен орган съгласно правомощията на Общинския съвет, уредени в чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

Спазена е процедурата по тяхното приемане. Наредбата е приета с решение на Общинския съвет след надлежно внесено предложение, в което се съдържат мотиви за приемането й, които препращат към настъпило съществено изменение на Закона за общинската собственост, който е изменен със ЗИДЗОС обн. ДВ бр.54/13.06.2008г.

Протестът е частично основателен. Възраженията изложени в него относно нормата на чл.41, ал.1 от Наредбата се споделят от съдебния състав.

Според чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) не може да се извършва замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона.

Принципът регламентиран в тази разпоредба изключва възможността да се извършва замяна между имоти и ограничено вещно право на строеж, които са частна собственост на общината с имоти или ограничено вещно право на строеж, собственост на физически или юридически лица. Изключенията формулирани с израза „освен в случаите, посочени в закона” включват хипотезата на

-чл.21, ал.4 от ЗОС –законът допуска имотът предмет на отчуждаване да бъде заменен с имот на общината,

-ал.2 на чл.40 от ЗОС – 1). за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 2). между общината и друга община или между общината и държавата; 3). в други случаи - при условия и по ред, определени в закон, и

-чл.49, ал.2 от ЗОС - замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от общинския съвет,

По тази причина оспорената разпоредба на чл.41, ал.1 от Наредбата противоречи на нормативен акт от по-висока степен – чл.15, ал.3 Закона за нормативните актове, защото, обратно на законовата уредба, предвижда принципна възможност за извършване на замяна на имоти или на право на строеж, каквато законът забранява.

За това в тази част протестът е основателен. Оспорената разпоредба следва да бъде отменена.

Протестът е неоснователен в частта, в която се оспорва другата разпоредба от Наредбата – чл.45, ал.4. Според тази разпоредба правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок. В случаите на учредяване за определен срок, след изтичане на срока построената сграда става общинска собственост. Протестът касае думата „безсрочно“ употребена в текста на нормата.

Оспорената разпоредба е аналогична на законовата регламентация в чл.65 от Закона за собствеността, според която когато правото на собственост върху постройка е установено със срок, след изтичане на срока собствеността върху сградата преминава безвъзмездно върху собственика на земята.  

От цялостния анализ на уредбата, съдържаща се в Закона за собствеността в раздел „Собственост върху постройка”, както и от анализа на чл.65 от същия закон се установява, че по принцип правото да се построи в чужда земя се учредява безсрочно, но законът позволява това право да е ограничено със срок. Именно за това в чл.65 от ЗС е казано „когато правото на собственост върху постройката е установено със срок”, което означава, че в общия случай принципното положение предвижда правото на строеж да се учредява без срок, но е възможно и ограничаването на това право във времето.

Според възраженията в протеста разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата противоречи на чл.67, ал.1 от Закона за собствеността, според който правото да се построи сграда върху чужда земя (чл.63, ал.1) се погасява в ползва на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на пет години. В тази норма е регламентиран давностен срок, през течение на който следва да се осъществи фактическото реализиране на учреденото право на строеж, т.е. правоимащият да започне да изгражда постройката, за която му е учредено това право. В случай, че в продължение на 5 години лицето, в чиято полза е учредено правото на строеж, не започне да изгражда строежа, това право се погасява. Регламентираният давностен срок няма нищо общо с хипотезата, при която законодателят дал възможност правото на строеж да се учредява за определен срок. Уреденият давностен срок в чл. 67 от ЗС би погасил как срочно учредено, така и безсрочно право на строеж, ако то не бъде реализирано в продължение на 5 години от учредяването му. Докато предоставеното право на строеж с определен срок, което е реализирано преди изтичане на 5годиншния давностен срок при всички случаи ще бъде прекратено с изтичане на срока, за който е учредено това право. Например, ако е учредено за срок от 20 години, реализираната постройка ще премине в собственост на собственика на земята след като изтекат двайсетте години, независимо, че правото на строеж е било упражнено реално преди да са изтекли петте години давностен срок. Касае е се за съвършено различни законови уредби.

Освен това, както беше посочено по-горе чл.45, ал.4 от Наредбата има същия смисъл, какъвто има нормата на чл. 65 от ЗС. Нещо повече, в Наредбата ясно и недвусмислено е посочена възможността правото на строеж да се учредява безсрочно, чрез употребата на понятието „безсрочно“, докато в закона тази възможност също е ясна и недвусмислена, но се извлича чрез тълкуване.

По изложените съображения сезиращият протест, в частта, в която оспорва нормата на чл.45, ал.4 от Наредбата следва да бъде отхвърлен.

При този изход от спора разноски следва да се присъдят на протестиращата прокуратура в размер на 20 лева, представляващи платена от нея такса за публикуване на съобщение в ДВ на основание чл.188 в вр. чл.181, ал.1 АПК.

На основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.41, ал.1   от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, действаща в Община Царево, приета с решение № 158 от 29.09.2008г. на Общински съвет Царево.

ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част.

ОСЪЖДА Община Царево да заплати на Окръжна прокуратура Бургас направените по делото разноски в размер на 20 лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението.

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: