ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3429 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.В., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Ж.Р.Д.– началник група към Районно управление - Приморско при ОД МВР – Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 2617/02.03.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която същият заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. В така депозираната молба е формулирано и доказателствено искане, а именно да се изиска по служебен ред и да се приложи по делото фиш за установяване на нарушение и налагане на глоба серия К940374 от 02.03.2016 г., ведно с доказателства за редовното му връчване.

 

По хода на делото:

 

С оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от В.А.В. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 17-4635-000232/27.11.2017 г., с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 1, б. „д“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до заплащане на дължимата глоба.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

Съдът намира формулираното в допълнително депозираната молба доказателствено искане за основателно. Видно от приложените по административната преписка доказателства в същите липсва фиш серия К940374 от 02.03.2016 г., който е вписан в мотивите на оспорената заповед за прилагане на ПАМ като основание за налагането на пам и следва да бъде част от административната преписка.

В този смисъл съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

задължава ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на заверен екземпляр от фиш серия К940374 от 02.03.2016 г., с който на жалбоподателя  В.А.В. е била наложена глоба. Заедно с изпратения екземпляр административният орган следва да представи и доказателства за редовното връчване на посочения фиш.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: