Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     705                         от 13.04.2018 г.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 341 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на кмета на Община Приморско против Решение № 279/29.12.2017 г., постановено по НАХД  № 1032/2017 г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено наказателно постановление № 25/31.10.2017 г. на Кмета на Община Приморско, с което за нарушение на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Приморско на основание чл. 3, ал. 6 от НООРССГООСБДТОП, на З.Г.Г., ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява

Ответникът по касация – З.Г.Г., ЕГН **********, с адрес ***, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на З.Г.Г., ЕГН ********** против наказателно постановление № 25/31.10.2017 г. на Кмета на Община Приморско, с което за нарушение на чл. 3, ал. 2 от НООРССГООСБДТОП, на основание чл. 3, ал. 6 от НООРССГООСБДТОП, на Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.  От събраните пред районния съд доказателства се установява, че на 24.06.2017 г., в 03.00 часа, на улица „Черно море“ №1 в с. Писменово, общ. Приморско Г. е  говорил на висок тон като участник в шумна компания, с което действие е нарушил нощната тишина и спокойствието на гражданите. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Царево е приел, че както при съставянето на процесния АУАН, така и при издаването на процесното НП не са  допуснати съществени процесуални нарушения, но е налице неправилно приложение на материалния закон.

 

Решението на Районен съд – Царево е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Релевираното касационно оплакване за допусната техническа грешка при изписването на квалификацията на нарушението е неоснователно.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от НООРССГООСБДТОП за осигуряването спокойствието и почивката на гражданите се забранява извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 07.00 часа през зимния период  (месец октомври – месец април), и от 23.00 часа до 07.00 часа през летния период (месец май – месец септември). Основанието, на което е определена глоба в размер на 200 лева е посочено като чл. 3, ал. 6 от НООРССГООСБДТОП, според която за осигуряването спокойствието и почивката на гражданите се забранява просията на обществените места. Санкцията за нарушение на чл. 3, ал. 2 от НООРССГООСБДТОП е записана в чл. 3, ал. 7 от НООРССГООСБДТОП - при нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание  глоба в размер от 50 до 200 лева, с изключение на нарушенията по ал. 2,за които наказанието е глоба в размер от 200 до 500 лева. Правилен е изводът на първостепенния съд, че неправилното посочване на санкционната норма не може да бъде санирано, поради което се налага отмяна на атакуваното наказателно постановление.

         По посочените причини първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила, а жалбата като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/29.12.2017 г., постановено по НАХД  № 1032/2017 г. по описа на Районен съд – Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                 2.