ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 30.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на тридесети март и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 341 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Агро Успех 2015“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. Е., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт  И., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Е. : Да се даде ход на делото.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Агро Успех 2015“ ЕООД против ревизионен акт № Р-020002016002365-091-001/28.10.2016г. на орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №11/18.01.2017г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата. Имаме искания по доказателствата. С възражение по чл. 117 от ДОПК и жалба по чл. 152 от ДОПК, във връзка с обжалване на ревизионния акт и възраженията, бяха представени оригинали на периодичното издаване „АЗ ТЪРСЯ“. Тъй като предмет на разглеждане на делото е услугата на рекламирането в това периодично издание, органът по приходи следваше да представи не копие, а оригинали на това списание. Моля да допуснете извършване на съдебно-икономическа експертиза с въпроси, формулирани в молбата във връзка с изясняване факти по делото, свързани с доставките, осъществени от „Джинс ретейл“ ЕООД и „Вентекс клима“ ЕООД. Моля да допуснете до разпит лицата В.Р.К.. и О.М.М.. На тези лица са им снети обяснения в съответното териториално поделение на НАП. Видно от обясненията на едно от лицата – О.М.М., след снемане на обясненията му, той е представил нови доказателства в ТД на НАП, обосновава своята дейност, която е извършвал. Представил е отчет за извършената си работа. И във връзка с вида на работата, моля тези лица да бъдат допуснати като свидетели за удостоверяване на това, което са вършили.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Това, което е представено в оригинал на списание „АЗ ТЪРСЯ“, е представено.

По отношение на молбата за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза - не се противопоставям. Считам, че въпрос 3 е неотносим към предмета. По отношение на свидетелите - предоставям на съда.

АДВОКАТ Е.: Тъй като органа по приходите не призна правото на разходи – експертът може да отговори на този въпрос. В искането за експертизата - моля вещото лице освен да направи контакт с офиса на жалбоподателя, да има предвид, че счетоводното обслужване на дружеството се осъществява от счетоводни кантори с адреси съответно за „Джинс ретейл“ ЕООД – ***., а за „Вентекс клима“ ЕООД –****. Това е във връзка с първата част на въпросите за проверка в счетоводството.

Моля с оглед установяването на поисканите свидетели и тяхното довеждане в следващо съдебно заседание, делото да се отсрочи за началото на м.юни 2017г., до когато смятам, че вещото лице ще изпълни и поставената задача.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Съгласна съм делото да се отложи за началото на м.юни 2017г.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка документи, като доказателства;

ПРИЕМА представените по делото списания „АЗ ТЪРСЯ“ - общо 13 броя, както следва:

бр. 10, май 2015,

бр. 11, юни 2015,

бр. 12, юни 2015,

бр. 13, юли 2015,

бр. 14, юли 2015

бр. 15, август 2015,

бр. 16, август 2015,

бр. 17, септември 2015,

бр. 18, септември 2015,

бр. 19, октомври 2015,

бр. 20, октомври 2015,

бр. 21, ноември 2015,

бр. 22, ноември 2015.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза със задачите, формулирани от адв. Е., като вещото лице при изпълнение на задачите да се съобрази и с конкретизираните адреси на обслужващите счетоводни доставчици, заявени в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото К.Р.К. образование – висше икономическо, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, с адрес: ……55 години, телефон …………..

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ДОПУСКА при довеждане от жалбоподателя в следващо съдебно заседание свидетелите В.Р.К.. и О.М.М., за установяване на фактите, конкретизирани днес от адв. Е..

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 01.06.2017г. от 14.15 ч., за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: