ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 14.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав,

на четиринадесети септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 341 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 14:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „А.“ ЕООД, уведомен от преди, се явява адв. В.В., преупълномощена от адв. Е., с пълномощно на лист 674 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, уведомен от преди, се представлява от гл. юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

Явява се М.Д., която бе изведена от съдебната зала.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е с вх.№ 5859/08.06.2017г. становище от ответника по делото директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас.

С разпореждане № 4075/12.6.2017г. препис от същото с приложенията са връчени на оспорващия чрез пълномощника, с указания в 7-дневен срок от получаването да изчерпят доказателствени искания.

 

ПОСТЪПИЛО е с вх. 5859/08.06.2017г. становище от ответника по делото.

В изпълнение на разпореждане № 4075/12.06.2017г. препис същото с приложенията е връчено на оспорващия чрез пълномощника му, с указания в 7-дневен срок от получаването да изчерпят доказателствени искания.

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№ 8114/01.08.2017г. документи от ответника по делото, с искане да бъдат приети от съда за доказателства.

С разпореждане № 5541/02.08.2017г. оспорващото дружество е уведомено за постъпилите документи и му е дадена за възможността в 7-дневен срок от съобщението да заяви становище по приемането им като доказателства по делото. Съобщението е връчено на 07.08.2017г., а в дадения срок не е изразено становище и не са сочени нови доказателства.

АДВОКАТ В.: Запозната съм с представените документи. Да се приемат като доказателства. Заявявам че, че водим един свидетел и не поддържаме искането си за двама свидетели, тъй като първоначално са били допуснати двама. Молим да бъде разпитана само доведената днес свидетелка. Искането за другите двама свидетели не го поддържаме. Моля допуснатите ни двама свидетели да бъдат заличени. Ще се ползваме само от свидетеля, който водим и същият се намира извън залата. Представям пълномощно от което е видно, че М.Д. е била упълномощена от управителя на дружеството с широк кръг права и ще може да изрази становище по въпросите, които са й допуснати.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Съгласен съм да се заличат двамата свидетели и да бъде разпитана днес доведената свидетелка. В ДОПК има ограничение за разпита на свидетели.

АДВОКАТ В.: С показанията на Д ще доказваме реалните доставки, които са оспорени от ответника, както и факти, че консултантските услуги са реално предоставени, и такива във връзка с изпълняването на спорните сделки.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че въпросният свидетел няма преки наблюдения относно дейността на „А.“ ЕООД, тъй като всички договори са подписвани от управителката на дружеството, а лицето е внасяло само суми в брой по сметка на дружеството, както е посочено в РА. Приемно-предавателните протоколи също са подписвани от управителката Д.В..

АДВОКАТ В.: Подписите по приемно-предавателните протоколи, положени от управителя, не са доказателство, че липсва друго лице, което е подпомагало дейността на управителя. Моля да се счита за релевантно и свидетелката да бъде разпитана.

Съдът намира, че следва да бъде уважено искането на оспорващата страна като бъдат заличени двамата допуснати свидетели за разпит в днешното съдебно заседание и вместо тях бъде допуснат свидетелят М.Д..

По изложените съображения и на основание чл. 253 от ГПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 30.03.2017г., в частта с което са допуснати при довеждане от жалбоподателя свидетелите Р.К. и О.М.М.;

ДОПУСКА до разпит свидетеля М.Д. за установяване на обстоятелствата за които са били допуснати св. К. и М. и конкретизирани днес от адв. В..

 

Свидетелят бе въведен в съдебната зала.

Снема самоличността на свидетеля:

М.Д. – 46 години, неосъждана, без съдебни спорове със страните, без роднински връзки, обещава да говори истината.

Съдът уведоми свидетелката за отговорността по чл. 290 от НК.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д.

   СВИДЕТЕЛЯТ Д: В момента аз съм земеделски производител и заедно с това от скоро започнах да се занимавам с пенсионното осигуряване като посредник, тъй като вече премина обучението ми към „Алианц България” АД.

Упълномощена съм от управителката на дружество „А.“ ЕООД да извършваме съвместно дейности на това дружество, тъй като с нея сме в приятелски отношения от детинство.

Д.В. е управителка на дружество „А.“ ЕООД от 2015 г. По повод дружеството сме общували доста често. Предвид обстоятелствата се е налагало да обсъждаме неща ежедневно и това е така и към днешна дата. В.ме е запознала подробно с дейността на дружеството. То се занимава с покупко-продажба на земеделска техника. Хората, които купуват земеделска техника от „А.“ ЕООД, участват по европейски проекти, а с нашата дейност дружеството им съдейства да ги реализират. Получихме запитване от хора, които участват по европрограми. Едно запитване се състои в това, че необходимата агро-техника, трябва да е с нужните параметри. Например когато се прави запитване за трактор от 175 куб.см. мощност на двигателя, ние му предоставяме оферта, в която му предоставяме трактора с нужните параметри, но то се касае не само за трактор, отнася се и за косачки, ремаркета, в зависимост от обема на програмата. Фондът по земеделие ни налага да предоставяме на участващите по европрограми само нова техника. Дружеството „А.“ ЕООД е осъществявало реални сделки, което знам, тъй като двете с В.съвместно работихме по тази дейност. Двете сме получавали запитванията и съвместно сме изготвяли офертите. Работата ни беше в повече по обем и затова сме се обръщали към двете консултантски фирми - ***. Те ни бяха предоставени като консултантски фирми при разговор в гр. София с В., който е в приятелски отношения с някои от представителите на тези фирми. Имахме много запитвания от клиенти и за да можем да привлечем клиентите, се обърнахме към тези консултантски фирми, препоръчани ни от В.. Така ни беше предоставена много информация. Нямахме физическата възможност да присъстваме на изложения и да предоставяме офертите по запитванията. С „***комуникирахме онлайн. Първоначално имахме среща в гр.София, където обсъдихме нещата с Георгиев, а по-късно бяха ангажирани тези фирми, които той ни препоръча. Ние нямахме финансовата възможност да си платим за услугата на ***. Уговорката беше да се плати след като евентуално получим нужната информация от тях и реализираме някаква продажба. Връзката ни е единствено след като получихме нужната информация и голям обем брошури, ние се опитвахме да се свържем с дистрибуторите от Германия и Холандия. Всичките страни ни упътваха да се обърнем към необходимия дистрибутор, но това бяха други дружества, а не ***. От двете дружества получихме много брошури, информация, становища за определена марка селскостопанска техника. Ние проверихме в търговския регистър дали фирмите съществуват. Установихме, че те съществуват, не са дерегистрирани. За мен това са реални фирми при положение, че ни предоставят нужната информация по пощата и по електронен адрес. Не съм имала лична връзка с лице от тези дружества. Физическа връзка с конкретно физическо лице не сме осъществявали. След като изпълнихме договора на „***за закупуване на земеделска техника, която беше за трактор и друг инвентар, но не мога да кажа детайли и подробности, те платиха на „А.“ ЕООД, като наредиха по сметката 526 000 лева. С тези пари закупихме техниката от „***– гр. Ямбол и я предоставихме на „Даутеви” ООД. За това сме предоставили документи за проверка. Сметката за превеждане на парите е на „А.“ ЕООД в Сосиете банк. Сделката беше в края на 2015 г. Това беше първата сделка на „А.“ ЕООД. След като получихме парите от „***ние се издължихме на дружествата „***, тъй като такава ни беше уговорката с тях. Започнахме да им изплащаме договорените суми за рекламни материали. От ***ни бяха отпечатали книжки, които се разпространяват безплатно из страната и тези книжки са под заглавието „Аз търся”, както и други рекламни материали, които също са разпространени. В резултат на това получихме нужната информация. След тази сделка имаше и други сделки. По принцип имаме предварително подписани договори с различни субекти - фирми, кооперации и др. земеделски производители, които са над 30. След одобрението от фонд „Земеделие“ ние получаваме документ за да удостоверим, че ние сме фирмата-изпълнител. От тези 30 договори окончателни станаха 1-2, тъй като повечето фирми анексираха предварителните договори, поради това, че се притесняват за парите си, тъй като сметката на дружеството е запорирана и е нормално да се притесняват. Ако кандидатстващите са одобрени през 2015г. от ДФ „Земеделие“, то изпълнението е в края на 2016-2017 г. Тогава започна и изпълнението на договора със земеделския производител ***. Тя е взела само една техника - взела е само един шредер. След това с „Агроплан“ ООД, което е скорошна сделка. По тези сделки след „***имахме извършени плащания – към нас и съответно от нас към тези които предоставяха рекламните материали.

Към момента помагам на В.- налага се да обсъждаме някои от нещата, защото фонд „Земеделие“ оряза програмите на хората. С предварителните договори искахме да доближим референтните цени, дадени от фонда, но понеже се анексираха някои от договорите, се наложи да правим промени на техниката, а от това евентуално се променя и цената.

Не познавам Р.К..

За „Агроскай“ АД - не мога да конкретизирам дейността на дружеството, но предвид работата мога да коментирам много имена. Нямам спомени „А.“ ЕООД да е имало обща дейност с „Агроскай“ АД, но „Агроин“ ООД е имал контакти с „А.“ ЕООД и в момента също имаме контакти. Земеделски производител Р. и „Косача нутс“ ЕООД са сделки за 2017г.

Сделката ни с „***беше 2015 г.

Не познавам също и М.М.. Не сме имали отношения.

Книжките „Аз търся” съм ги виждала, дори ги нося. Знам, че са приложени по делото.

Към момента В.- управителката на А.“ ЕООД извършва същата дейност. В периода от създаването на дружеството до настоящия момент има 4 сключени сделки – със земеделски производител ***, „Косача нутс“ ЕООД, „Агроплан“ ООД и „Даутеви“ ООД. Предстоят и други сделки.

АДВОКАТ В.: За ***разбрах, че е извършвал рекламни услуги на дружеството ви, затова сте го наели. Не разбрах за „Джинс ретейл“ ЕООД и „Вентекс клима” ЕООД, точно от какво имахте нужда и какви услуги да са ви извършвали?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Те проучваха пазара за селскостопанска техника.

АДВОКАТ В.: За какво ви бе необходимо проучването?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Предвид многото запитвания и големия обем от работа, проучваха пазара какво търсене има, какви стоки се предлагат, с какви параметри и на какви цени. Трябваше да се ходи по изложения. За личните запитвания трябваше да предоставим конкретни данни за дадена стока, а нямахме физическата възможност. В.ме ангажира с това поради неин здравословни проблеми, затова съм й помагала. Тя беше лекоатлетка, но получи 3-4 дискови хернии на гръбначния стълб и има 65% инвалидност. Затова се налага да й се помага, поради проблеми с двигателния апарат. На този етап не съм получавала материални възнаграждения от „А.“ ЕООД. Коментирали сме от тази година да сключим с нея граждански договор, защото работата не е всеки ден, а е примерно на 3 месеца една сделка предвид одобрението на предстоящите проекти. Подкрепяла съм я до момента като добра приятелка.

Източникът на моите доходи беше при подкрепата на „А.“ ЕООД, от дохода ми на земеделски производител. Работата ми във фирмата не е ангажимент всеки ден.

Към момента „А.“ ЕООД не ползва консултантски услуги. Това беше през 2015г. а след като се свързахме с клиентите, на този етап те са ни достатъчни и вече не се нуждаем от услугите на консултанти. Дружеството няма разходи за консултантски услуги след 2015 г.

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Какво образование имате?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Средно специално - завършила съм мениджмънт и борсова търговия.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Знаете ли какво образование има приятелката ви Детелина Вълкова?

СВИДЕТЕЛЯТ Д:  Има средно образование, не мога да кажа какво точно.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Къде се намира офиса на дружеството „А.“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: В гр. ***На посочения адрес стопанката на къщата е в Гърция и нямаше как физически да се подпише договора, въпреки че имахме устна уговорка. Тази година имаме договор и плащането за наема ще е в края на тази година. Договорът е от 2017г. и адресът е ползван само 2017 г. Преди това сме се срещали с хората извън офиса. „А.“ ЕООД не е ползвало офис до 2017г., тъй като нямахме подписан договор, а срещите с клиенти се осъществяваха на обществени места.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Имало ли е дружеството налични пари, ако знаете и къде са се намирали?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Имало е. Знам, че от НАП ни направиха ревизия. Парите бяха в сейф, след което поискаха касовата наличност, но предвид обема на сумата - трябваше да отида да ги донеса по адресна регистрация на офиса. Това бяха 32600 лева, които служителите на НАП ни накараха да преброим. Сейфът беше в частен дом. При проверката от сейфа извадихме пари, които са касова наличност на „А.“ ЕООД. Тези пари отговарят на сумата, която се води за касова наличност. Не съм счетоводител, но сумата в сейфа отговаряше на касовата наличност на „А.“ ЕООД до стотинка. След това дружеството даде на заем 30 хиляди лева през 2016 г. Дата не мога да кажа конкретно.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно Вашият бизнес-модел - как почвате дейност след като нямате познанията и парични средства, а купувате доста скъпа техника?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Обявяваме дейността на фирмата, след което получаваме запитвания относно нея, а въз основа искането на клиента се запознаваме с техниката. Следователно много от нещата ги научихме в процеса на работа, всичко е практика. Средства не сме имали. Уговорката с фирмите, че те ни превеждат сумата за дадена сделка или за закупуване на техника, за част на изпълнението на техниката. Те ни превеждат парите, а ние закупуваме техниката и им я предоставяме. За нас остава разликата, с която си плащаме данъците и т.н.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: За ревизирания период имате само една сделка с „Даутеви“ ООД. Поради огромната информация за всякакви стоки, същата фирма е закупила стоката от вас, който сте неофициален дистрибутор, а не от посочената фирма и разликата в полза на „А.“ ЕООД е голяма, т.е. с 40-50% по-голяма. Как убедихте фирма „***да плати по-голяма сума пари, при положение, че могат да я купят от друг с по-малко пари?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Това е решение на купувача, но той не ползва собствени средства, а преведени от фонда. Малко са хората, които разполагат с 600 хил.лева. За да кандидатстват по програма, те имат банков гарант - това е с одобрението на фонда. Когато подписваме предварителните договори се придържахме към референтните цени, дадени от фонда. ЕС дава референтна цена на един трактор, напр. 300 хил. лева. Предвид нашата работа – ние сме конкурент на фирмата. Изискванията на клиента да участва в програмата, е да има предложения на 3 фирми за тази стока. От 3 фирми да закупи оферти. Понеже нашата фирма е с най-добра оферта, така се случи, че купиха от „А.“ ЕООД. За “***от трите оферти, тази от „А.“ ЕООД е най-добра и затова са предпочели нас като купувач.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: При положение, че има огромна информация и предлагане на такава техника, как тази фирма точно от вас е купила техниката?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Тя е длъжна да купи, тъй като ние сме потвърдили офертата във фонд „Земеделие“. Когато проект е одобрен от фонда. Те ни пращат запитване, за да потвърдим, че офертата е избрана. Дружество „***е направило запитване към три фирми, но е длъжно да купи от нас.

Правят се запитвания към три фирми-доставчвици. Към онзи момент ние предоставяме оферта и следващите две фирми също предоставят. Но нашата оферта е с най-добра цена, следователно „***си правят протокол за избор като в него предоставят офертите – като стойности и фирмата с най-ниска стойност и която е изгодна за тях, т.е. „А.“ ЕООД е тази фирма, която трябва да изпълни проекта. Проектът се представя във фонда и той одобрява, респ. дава финансиране.

Тази информаиця се дава на фонда и те правят запитване до нас да потвърдим, понеже сме конкурентна фирма и тогава става сделката.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: В тази дейност има ли някакви документи, подписани от вас?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Да, пълномощник съм, подписвам и подпечатвам. И двете сме подписвали всичко – приемно-предавателни протоколи, платежни нареждания и др.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.:  За 2015г. имате ли подписвани такива документи?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Да, имаше доста запитвания до Детелина Вълкова, но предвид здравословното й съС.ие аз ходя до банката и нареждам сумите, за да се издължим. Сложила съм подписа си с името си. За сделките за тази година подписите са на Детелина.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Трите фирми-доставчици са ви препоръчани от В. от София. Казахте, че сте ги проверили в Търговския регисътр дали са реални. Знаете ли каква е основната дейност на тези фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Проверихме ги, че са реално съществуващи и дали са регистирари по ДДС. Нямам конкретни спомени. Мисля, че сме проверили и това. Беше достатъчно, че са реални фирми и не са дерегистрирани, поради което подписахме договорите. Не давахме нищо предварително.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: „Джинс ретейл“ ЕООД каква точно услуга извърши на „А.“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Услугата беше за проучване на пазара и бяха ни дадени много рекламни материали на хартиен носител и отделно имахме запитвания по проект, който спешно трябваше да се изпълни. На тях беше възложено да проучат техниката, която много спешно трябваше да се оферира. Тракторите са различни, но с почти еднакви параметри. Все пак е земеделска техника. Имаше таблици, които и ние трябваше да научим и т.н.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какъв пазар проучваше „Джинс ретейл“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: За земеделска техника проучваше пазара. Те ни предосатвяха информация какви селскостопански машини има. На онзи етап не знаехме как се процедира и пишехме конкретни запитвания. Дистрибуторите от Индия ни пращаха оферти. Всичко това ни го предостави „Джинс ретейл“ ЕООД и „Вентекс клима” ЕООД. Дадоха ни сайтове, за да знаем къде да влезем и конкретно да проверим. Това ни спести много време.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Правили сте проучване в чужбина. Как проучвате в чужбина като нямате налични средства – как ще закупите техниката? До Индия как правите запитване, след като и за проучване трябва да платите, а нямате налични средства?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Хората, кандидатстващи по програмите, имат банкова гаранция, превеждат ни сумата, след което с договора поемаме ангажимента. Например, мога да дам координатите на г-н Синг в Индия. Чрез преводач комуникирахме с него.Там има много евтини трактори, коли и друга техника. Ние искахме да станем дистрибутори. Но не ни беше позволено.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: По първата сделка с „Джинс ретейл“ ЕООД има комисионна услуга в договора, а фактурите са за друга услуга. Защо услугата, която е била консултантска, е била заплатена като договор за комисионна дейност?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Нямам представа за несъответствието с договора. Може да е техническа грешка. Не знам защо консултантската услуга е отразена като договор за комисионна дейност.

„***ни предоставяше също информация, но много повече от тази, която получихме от  „Джинс ретейл“ ЕООД. Информаицята беше аналогична, но с по-голям обем.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Информоцията относно предлагането на селскостопанската техника в България - тези две фирми каква информация даваха, за да им платите такива солидни възнаграждения? На „***са платени 92 хил. лева.

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Предвид сключените договори и че се случва само веднъж и трябва да осъществим още 30-40 договора, може би сме сгрешили. В резултат на получаната от тях информация, можем да получим и 5 пъти повече пари.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Каква е логиката да ходите на изложения, а сте избрали този вариант да възложите на непозната фирма да проучи в интернет?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Това си е тяхно решение. Имаме конкретно искане към тях да проучат пазара и да ни доставят нужната информация за пазара на селскостопанска техника.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Информацията, която са ви  давали тези две фирми, налична ли е в интернет? Защо трябваше да ползвате посредник тези фирми, след като в интернет тази информация я има?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Да, налична е. По принцип имахме запитване не само за селскостопанска техника. Имахме запитвания за машини за сушилни, пастьоризатори, ветрогенератори, оферти за озеленяване, където сме конкурентна фирма и сме предоставили по-ниска цена. И поради големия обем работа, това ни отнема много време, тъй като на много хора трябва да се обърне много внимание, да се обясни точно защо предлагаме определена техника и трябва да им се обясни на хората. Затова нямаме физическата възможност да пътуваме и да търсим, поради това ползвахме тези посреднически услуги. Това беше идеята да си спестим от времето, за да обърнем време на клиентите и да ги спечелим като клиенти и да подпишем тези договори. Сега не можем да си изпълняваме проектите, защото ни запорират сметките поради проблем с НАП.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Каква услуга ви е предоставила „Витаник“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Получихме рекламни материали – книжките, които са предоставени „Аз търся”. Предлагат се безплатно и всеки има достъп да попадне на нашата фирма. Имаме и интернет страница. Поради това ангажирахме фирмата ***и тя ни предостави тези книжки, флаери, дадоха своето за нужната реклама. Договорът беше за плащане след като реализираме печалба. Това нас ни устройваше, защото нямахме пари да платим веднага. Те разпространиха книжките, при което са ни предоставили нужната информация. Дадоха ни приемно-предавателни протоколи. Това беше работа за няколко издания, които във времето се разпространяваха.

АДВОКАТ В.:  Рекламите на коя страница бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Всичко е ангажирано със сумата - на първа страница, на корицата. Имаше 2-3 опции от които да се възползваме.  Нямам точна представа за тиража на тези книжки. Посочено е в договора, по памет не мога да кажа.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Колко месеца продължи съвместната дейност с „Витаник“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ Д: Аз не съм управител и не мога да коментирам. Не мога да кажа конкретно, аз съм само пълномощник на фирмата. Много от нещата ги разбрах след проверките на НАП.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Брошурата, която е предоставена от „Витаник“ ЕООД, колко страници е? Нямам други въпроси към свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ Д:  Нямам представа, не съм ги броила.

АДВОКАТ В.: Представям последващите три сключени договори, които са изпълнени след последното съдебно заседание, затова днес ги представяме. Представяме платежно нареждане за внесен ДДС, но не сме изпълнили доставката, затова и нямаме приемно-предавателен протокол, тъй като всеки момент ще се извърши сделката. Други доказателства няма да сочим. Нямаме други доказателствени искания.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представените днес доказателства са неотносими към спора, тъй като се отнасят за друг данъчен период.

АДВОКАТ В.: Относими са към предмета на спора, тъй като се касае за оспорване от страна на приходната администрация за сключени сделки, за които се твърди че са безпредметни. Изпълнението на договорите е през 2017г., а кандидатстването по одобрения проект е станало през 2015 г. Към момента може да няма пряка доказателствена стойност към ревизията. Считам, че е относимо за дейността на дружеството.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Няма да соча други доказателства. Считам, че същите са неотносимими. Касаят друг период.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание предварителни договори и платежно нареждане следва да бъдат приети като доказателства по делото, а за тяхната относимост по спора съдът ще се произнесе с окончателен съдебен акт, след обсъждането им в съвкупност.

В този смисъл и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от адв. В. в днешното съдебно заседание документи, като доказателства по делото.

АДВОКАТ В.: Нямам други искания. Да се приключи делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам искания по доказателствата. Да се даде ход по същество.

С оглед липсата на доказателствени искания съдът намира делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

ДАВА ход на устните състезания;

АДВОКАТ В.: Представям списък с разноски. Моля да уважите жалбата. По категоричен и безспорен начин бе установена реалността на оспорените от приходната администрация сделки. Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските съгласно списъка.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 2052 (двехиляди петдесет и два) лева с оглед материалния интерес.

         АДВОКАТ В.: Правя възражение за прекомерност на размера на юрисконсултското възнаграждение на гл.юрисконсулт М..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят писмени защити по съществото на спора до края на работния ден на 20.09.2017г.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:27 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: