ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 01.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав,

на първи юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 341 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 14:41 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Агро Успех 2015“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. В.В., с пълномощно от днес, преупълномощена от адв. С. Е., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт  И., с пълномощно на лист 508 по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Р.К..

 

Не се явяват СВИДЕТЕЛИТЕ Васил Радков К. и О.М.М., редовно призовани.

 

А.В.: Да се даде ход на делото.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице К.Р.К..

 

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

К.Р.К. 55 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение. Завършил специалност “Счетоводство и контрол” във ВИНС-гр.Варна през 1989 г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

А.В.: Получили сме екземпляр от заключението преди повече от 7 дни и сме запознати с него.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Получили сме екземпляр от заключението и сме запознати с него.

А.В.: Всичко, което сте изследвали, отговаря ли на изискванията на закона, към момента, когато са били издадени документите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представените и изследвани от мен документи са съобразени с изискванията на закона. Това, което съм изследвал като документи, отразява счетоводното отразяване на съответни икономически операции, които са били извършени.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: В отговора на въпрос 2 – дали открихте документи, касаещи последващи облагаеми доставки, свързани с реализацията на проекти по ПРСР? Лицето твърди, че всички проучвания са за участие в селскостопански проекти, освен тази техника- трактор. Тъй като проектите по ПРСР - дали такива проекти са се осъществявали, дали лицето е участвало в такива документи, има ли такива документи? Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Такива документи във връзка с тази оперативна програма няма освен тази, която съм цитирал - за трактор с прикачен инвентар към него. Не ми бяха представени такива документи.

А.В.: Какво влагате в понятието „последваща доставка“ на селскостопанска техника?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Това включва реализацията на съответните селскостопански действия - калкулират се разходи за дейностите, после тези разходи, които са калкулирани са последваща дейност. Това включва и проучване на пазара, как се променят цените, тъй като всяка една сделка си има съответни цени. В последващи доставки не визирам данъчен термин.

А.В.:  Прилагате документи, касаещи трите фирми-издатели на процесните фактури. Те изглеждат по идентичен начин. От къде се снабдихте с тях? Вие ли ги разпечатахте? Пред вас ли бяха разпечатани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.:  Аз посетих офиса на фирма „Агро Успех 2015“ ЕООД в гр. Сливен на 02.05.2017 г. Срещнах се с лицето М.Д., исках от нея телефони за контакти с тези счетоводни фирми, които обслужват *** и “***, като по телефона се свързах с тези фирми. Помолих управителката да ми изпрати документите по имейл и по пощата със “СПИДИ”. Разполагам със съответните разписки. Затова съм ги приложил. Документите ми бяха пратени от жалбоподателя. „Агро успех 2015“ ЕООД.

А.В.: Относно въпрос 2 - Вие казахте, че сте се интересували само от доставката към „Агро успех 2015” ЕООД. Извършили ли сте проверка за други длъжности, сключени с подобен предмет между “Агро успех 2015” ЕООД и други дружества?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм проучвал дали има други договори между “Агро успех 2015” ЕООД и други дружества. Представям справката за разноските, които съм направил.

А.В.:  Вещото лице каза, че това е единствената доставка на лицето.Нямам повече въпроси към вещото лице.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице К. с днес направените уточнения и допълнения.

Да се изплати на вещото лице определения депозит от 300 лв. по представено платежно нареждане от задълженото лице - жалбоподателя по делото Д.В. – управител  на“Агро успех 2015” ЕООД  от 07.04.2017 г., приложен на лист 516 по делото.

 

 

А.В.: По отношение на допуснатите свидетели в предходното съдебно заседание, моля същите да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание, тъй като днес беше невъзможно осигуряване на тяхното присъствие, за доказване на фактическата обстановка. Не се налага да бъдат призовавани. Ние ще ги доведем в следващото съдебно заседание.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде възможност да бъдат доведени допуснати свидетелите.

А.В.: Представям на съда и моля да бъдат приети като доказателства част от сключени предварителни договори с клиенти на дружеството “Агро успех 2015” ЕООД. Същите свидетелстват за основния и единствен предмет на дружеството - дружеството осъществява посреднически услуги по доставка на селскостопанска техника на лица, кандидатстващи за европейско финансиране, т.е. за програми за подпомагане на земеделските производители. В експертизата в отговора на вещото лице по въпрос 2  е установено, че един от тези предварителни договори е реализиран и е станал окончателен, като “Агро успех 2015” ЕООД е извършил и доставка на селскостопанската техниката - предмет на договора. С представянето на тези предварителни договори се оборва твърдението, изразено в ревизионния акт, че дружеството не участва в реализирането на проекти, както и твърдението, изразено в решението на директора, че такива договори липсват и не са представени. Не мога да каза защо не са представени. По-важното за договорите е, че “Агро успех 2015” ЕООД участва в реализирането на такива програми, но не участва като бенифициент, а като лице посредник на бенифициенти. Не участва да бъде подпомогнато, а като посредник като снабдява с оферти за селскостопанска техника. Считам, че същите са относими и следва да бъдат приети.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с днес представените документи и да изразя становище в подходящ срок.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА днес представените договори от жалбоподателя, като доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ на ответника 7-дневен срок от днес да се запознае с приетите доказателства и да изрази становище по тях, както и да сочи доказателства в случай, че има такива.

ПРОДЪЛЖАВА срока за довеждане на допуснатите по делото свидетели най-късно в следващото съдебно заседание, като уведомява оспорващата страна чрез А.В., че при недовеждането им в следващо съдебно заседание и при поддържане на това доказателствено искане за разпит на свидетели, съдът ще приложи нормата на чл. 92а от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, като ще наложи глоба на страната в размер на 200 лева, тъй като ще стане причина за отлагането на делото.

За събиране на доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 14.09.2017г. от 13:45 ч., за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:08 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: