О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№297                             16.02.2016 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                            VІІ състав,

на шестнадесети февруари                                            две хиляди и шестнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 341 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.5 и 6 от АПК.

Образувано е по жалбата на Р.Д.К., ЕГН-********** и Р.И.К., ЕГН-**********,***, срещу разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № 252/28.01.2016г. на кмета на Община Бургас, с която от тях е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 07079.820.1317, с площ от 340кв.м., по скица-проект по КК на гр.Бургас, кв.Сарафово и е определено обезщетение в размер на по 4132,70лв. за всеки един от двамата.

В жалбата се твърди, че заповед № 252/28.01.2016г. е незаконосъобразна и ще се оспори по съдебен ред в законовия срок, поради което допуснатото нейно предварително изпълнение би довело до необратими последици при евентуалната нейна отмяна. Освен това се счита, че не са налице предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК относно допуснатото предварително изпълнение и не са конкретизирани какви са точно посочените в нея особено важни обществени интереси, които предварителното изпълнение защищава.

След като взе предвид оплакванията в жалбата, писмените доказателства по представената от административния орган преписка по издаването на заповед № 252/28.01.2016г. и като извърши служебна проверка за законосъобразност на оспореното разпореждане, съдът приема, че искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение изхожда от заинтересувана страна – участници в процедурата от които е постановено отчуждаване на имота в качеството им на собственик, в 3-дневния срок по чл.60 ал.4 от АПК – заповедта е получена на 04.02.2016г. от жалбоподателите, видно от представените доказателства от тях.

Поради изложеното съдът приема жалбата за процесуално допустима, като разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:

Заповед № 252/28.01.2016г. на кмета на Община Бургас е издадена на основание чл.25, ал.2, вр. 21, ал.2 от ЗОС и чл.205, т.1 от ЗУТ и с нея е постановено отчуждаване от собствениците Р.Д.К. и Р.И.К., на поземлен имот с проектен идентификатор 07079.820.1317, с площ от 340кв.м., по скица-проект по КК на гр.Бургас, кв.Сарафово, срещу заплащане на обезщетение в размер на по 4132,70лв. за всеки един от двамата. В диспозитива на заповедта е посочено, че на основание чл.60, ал.1, изр.І, предл.последно от АПК се допуска предварителното й изпълнение, като в обстоятелствената част по отношение на него е посочено, че отчуждаването е във връзка с изпълнение на проект: „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас“, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ с договор за безвъзмездна помощ № 51011119-С012 и реализирането на инфраструктурния проект е обвързано от една страна с кратки срокове за изпълнението му, а неизпълнението в срок би могло да доведе до загуба на средства по Оперативната програма. С оглед защитата на особено важни обществени интереси и своевременно издаване на Разрешение за строеж по проекта е необходимо да се допусне предварително изпълнение на заповедта.

Настоящият съдебен състав намира, че така допуснатото предварително изпълнение на заповед № 252/28.01.2016г. е незаконосъобразно, тъй като не е извършено по надлежния процесуален ред от овластения за това орган.

Законът за общинската собственост е предвидил специален ред за допускането на предварително изпълнение на акта за отчуждаване, който изключва приложението на общия ред по чл.60, ал.1 от АПК. Този специален ред се съдържа в чл.30 от ЗОС и предвижда, че предварителното изпълнение се осъществява по искане на общината от съответния административен съд, след като общината е превела определеното в акта за отчуждаване обезщетение и бъде представена определена от съда гаранция при условията на чл.391, ал. 3 от ГПК.

Наличието на този специален ред по чл.30 от ЗОС, при който допускането на предварително изпълнение на акта за отчуждаване се извършва от друг орган – административния съд, който е различен от автора на акта и по различен процесуален ред с включени в него много правни гаранции за липсата на необосновано накърняване на правото на собственост, води до извода, че включеното в заповед № 259/28.01.2016г. на разпореждане за предварителното й изпълнение от нейния издател – кмета на Община Бургас и по общия ред на чл.60, ал.1 от АПК, е незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл.60 ал.6 АПК, Административен съд гр.Бургас,  VІІ състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № 252/28.01.2016г. на кмета на Община Бургас, с която от Р.Д.К. и Р.И.К. е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 07079.820.1317, с площ от 340кв.м., по скица-проект по КК на гр.Бургас, кв.Сарафово и е определено обезщетение в размер на по 4132,70лв. за всеки един от двамата.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :