О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 536/07.03.2013 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на седми март,  две хиляди и тринадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 341/2013 година,

 

Производството е образувано по жалба от директора на Областно пътно управление - Кърджали против писмо с изх. № 26-000-21/23.01.2013 година на кмета на Община Царево.

С оспореното писмо, на основание чл. 26 ал.1 от АПК, кметът е съобщил на жалбоподателя, че открива процедура по чл. 65 от Закона за общинската собственост, за изземване по принудителен ред държането на общински имот с идентификатор 00878.503.402 по кадастралната карта на град Ахтопол.

В жалбата се твърди, че този имот е собственост на жалбоподателя, а процедурата следва да бъде прекратена, като незаконосъобразна и неправилно открита.

След като се запозна със съдържанието на писмото, съдът приема, че жалбата е недопустима.

Писмото не е административен акт – с него не се засягат непосредствено права и интереси на жалбоподателя. То има информативен характер и е част от административно производство, затова не подлежи на отделно обжалване.

По изложените съображения, на основание чл.159  т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от директора на Областно пътно управление - Кърджали против писмо с изх. № 26-000-21/23.01.2013 година на кмета на Община Царево.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. 341/2013 година по описа на Административен съд Бургас.

 

            Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: