Р Е Ш Е Н И Е  1214

 

Град Бургас, 6.07.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на седми юни през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 341 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на председателя на Държавна агенция метрологичен и технически надзор – гр.София, подадена чрез процесуален представител, против решение № 2637/2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 969 по описа на БРС за 2011г., с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № П-04 от 24.01.2011г., с което за нарушение на чл.60 и чл.63, ал.1 от Закона за измерванията, във връзка с чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за предварително опакованите количества продукти (приета с ПМС № 41 от 19.02.2003г., обн., ДВ, бр.19 от 28.02.2003г., в сила от 8.05.2003г.), на основание чл.88, ал.1 от Закона за измерванията, на „Нег – груп” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Г.Й.Н., е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Касаторът, чрез процесуалния си представител, оспорва първоинстанционното решение като необосновано и незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния и на процесуалния закон, и при неправилно тълкуване на събраните по делото доказателства. Счита, че неоснователно районният съд е приел, че са допуснати съществени процесуални нарушения на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Моли съдът да отмени оспореното решение и да потвърди издадено от председателя на ДАМТН-гр.София наказателно постановление № П-04/24.01.2011г. В съдебно заседание, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и моли за отхвърлянето й в писмен отговор на касационната жалба. Счита, че липсват предпоставки за отмяна на оспореното решение, което намира за правилно, и моли съдът да го остави в сила. В съдебно заседание поддържа твърденията и доводите в представения отговор и искането от съда.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. Намира, че както при съставяне на акта за установяване на административно нарушение, така и при издаването на наказателното постановление, са допуснати съществени процесуални нарушения.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Наказателното постановление, предмет на обжалване пред районния съд, е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 102195/29.11.2010г., съставен от младши инспектор в РО „Метрологичен надзор” – гр.Бургас, с който е образувано административнонаказателното производство. Видно от съставения АУАН, при надзорна проверка за спазване задълженията на лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти, извършена на 12.10.2010г. в 10.30ч. в търговски обект – „Сара – 7”, собственост на СД „Сара – Атанасови Сие”, намиращ се в гр.Средец, е установено, че „Нег – груп” ООД, в качеството си на производител на предварително опаковани продукти (ПОП), е произвело и пуснало на пазара партида ПОП с еднакви количества – олио „Капка”, с обявено номинално количество един литър, с идентификация на партидата L, която не отговаря на изискването да не съдържа дефектни ПОП, тъй като действителните нетни количества на всички подложени на контрол 30 броя бутилки олио са от 939,1 мл. до 950,1 мл., т.е по-малки от обявеното нетно количество минус два пъти допустимото отрицателно отклонение, нормирано в Приложение № 4 към чл.7, ал.2 от НПОКП, където допустимото отрицателно отклонение за ПОП от 1 л. e 15 мл. В АУАН е посочено също, че бутилките с олио са получени със стокова разписка № 206/28.09.2010г.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено извършването на административното нарушение, посочено в наказателното постановление, от страна на  „НЕГ-ГРУП” ООД.  Приемайки, че нарушението се състои в произвеждането на дефектната партида бутилки олио, съдът е достигнал до извода, че датата и мястото на производството не са посочени нито в АУАН, нито в наказателното постановление, поради което е налице липса на два задължителни реквизита на АУАН и на наказателното постановление, посочени в чл.42, т.3, съответно в чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Поради това, съдът е счел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които не могат да бъдат преодоляни във фазата на съдебния контрол за законосъобразност на постановлението.

Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на районния съд относно правилното и законосъобразно приложение на избрания метод за контрол, относно годността на ползваното при проверката техническо средство за измерване и относно достоверността на направените въз основа на резултатите от измерванията изчисления, поради което не намира за необходимо да ги възпроизвежда отново. Съдът е обсъдил всички възражения на дружеството-жалбоподател в първоинстанционното производство, след извършен задълбочен и подробен анализ на събраните по делото доказателства. В резултат е обосновал правилния извод, че предвид обективните и по съществото си верни измервания, извършени от проверяващите, „Нег – груп” ООД действително е произвело партида от предварително опаковани продукти с еднакви количества олио „Капка” с обявено номинално количество един литър, с идентификация на партидата L, най-добро до 09.11г., трайност 12 месеца, която не отговаря на изискването да не съдържа дефектни ПОП, чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение за означеното на ПОП номинално количество.

Съгласно Приложение № 4 към чл.7, ал.2 от НПОКП допустимото отрицателно отклонение за ПОП от 1 л. e 15 мл.  Предвид това, като е квалифицирал нарушението по чл.60 и чл.63, ал.1 от ЗИ, вр. чл.7, ал.1, т.3 от НПОКП, административнонаказващият орган е приложил правилно материалния закон. С процесното наказателно постановление за извършеното нарушение е наложена съответната имуществена санкция, предвидена в чл.88, ал.1 от ЗИ, чиито размер е определен в законоустановените граници, по-близо до предвидения минимум, при съобразяване с тежестта на извършеното административно нарушение.

Извън горното, мнозинството на настоящия съдебен състав намира за неправилен извода на съда, че в АУАН и в наказателното постановление не са посочени дата и място на извършване на нарушението.

Съгласно приложената норма на чл.88, ал.1 от Закона за измерванията, производител или вносител, който пусне на пазара предварително опаковани продукти или бутилки, които не съответстват на изискванията по глава шеста и на наредбите по чл.72 и 73, се наказва с имуществена санкция от 1000 лв. до 7000 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице. Анализът на разпоредбата налага извода, че изпълнителното деяние, визирано в състава на административното нарушение по чл.88, ал.1 от Закона за измерванията, се състои в пускане на пазара на предварително опаковани продукти или бутилки, които не съответстват на посочените изисквания, а не както е приел районния съд - в тяхното производство. В АУАН и в наказателното постановление е посочено, че дефектните бутилки са произведени и пуснати на пазара от „Нег – груп” ООД и са получени в търговския обект „Сара – 7” със стоковата разписка № 206 от 28.09.2010г. В случая районният съд неправилно е приел, че в АУАН и в наказателното постановление не са посочени датата и мястото на извършване на нарушението, тъй като от съдържанието им става ясно кога и къде дружеството е пуснало на пазара дефектните бутилки с олио.

Както при съставяне на АУАН, така и при издаване на процесното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни за това органи - в кръга на правомощията им по закон и в законоустановените за това, съгласно чл.34 от ЗАНН, срокове. Предвид това съдът намира, че не са налице твърдяните от ответника по касационната жалба съществени процесуални нарушения, които да водят до ограничаване правото на защита на нарушителя до степен, обуславяща отмяна на наказателното постановление на самостоятелно основание.

По изложените съображения съдът намира касационната жалба за основателна. Като е отменил обжалваното наказателно постановление, приемайки го за незаконосъобразно, районният съд е постановил неправилен съдебен акт в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1, във вр. ал.2, предл.1 от НПК, вр.чл.63 от ЗАНН, за неговата отмяна. По безспорен и несъмнен начин е установено наличието на всички предпоставки за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството за извършеното от него нарушение, като административнонаказващият орган е приложил съответната санкционна норма и е наложил едно справедливо наказание с оглед тежестта на нарушението, наличието на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, поради което следва да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2637 от 2011г., постановено по н.а.х.д. № 969 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Бургас, и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № П-04 от 24.01.2011г., издадено от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор-гр.София, с което за нарушение на чл.60 и чл.63, ал.1 от Закона за измерванията, във връзка с чл.7, ал.1, т.3 от Наредбата за предварително опакованите количества продукти, на основание чл.88, ал.1 от ЗИ, на „Нег – груп” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Г.Й.Н., е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лева.

Решението е окончателно.

                                  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                     

 

                                       2./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особено мнение на съдия Станимира Друмева:

 

Считам, че оспореното решение № 2637 от 2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 969 по описа за 2011г. на БРС, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № П-04 от 24.01.2011г., издадено от председателя на ДАМТН-гр.София, с което за нарушение на чл.60 и чл.63, ал.1 от ЗИ, вр. чл.7, ал.1, т.3 от НПОКП, на основание чл.88, ал.1 от ЗИ, на „Нег – груп” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., следва да бъде оставено в сила, като правилно.

Съображенията ми за това са следните:

За да отмени обжалваното наказателно постановление, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство са били допуснати нарушения на процесуални правила, водещи до значително ограничаване правото на защита на нарушителя и същевременно поставящи в невъзможност съда да провери изводите на актосъставителя и наказващия орган относно съществени елементи от състава на деянието, тъй като внимателният анализ на фактическото описание на нарушението, дадена в акта и в наказателното постановление, разкрива липса на два задължителни реквизита по чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – дата и място на извършване на нарушението, т.е. кога и къде е била произведена процесната партида олио. Приел е, че тези процесуални пороци са съществени, касаят липса на задължителни реквизити на наказателното постановление, допуснати са при постановяване на крайния правораздавателен акт в административнонаказателното производство, и не съществува правен способ да бъдат валидно преодолени във фазата на съдебния контрол за законосъобразност на постановлението.

Посочените в мотивите на решението констатации и изводи на районния съд намирам за правилни и съответни на събраните по делото доказателства досежно констатираната липса на задължителния реквизит в съставения АУАН и в обжалваното НП – място на извършване на нарушението, което обстоятелство безспорно нарушава правото на защита на санкционираното лице.

Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление и АУАН, съществува неяснота и липса на достатъчна конкретизация относно мястото на извършване на твърдяното нарушение. Посочено е, че бутилките олио „Капка” са произведени и пуснати на пазара от санкционираното дружество и получени в търговския обект „Сара – 7” със стоковата разписка № 206 от 28.09.2010г. Видно обаче от съдържанието на стоковата разписка, същата е с получател „Сара” с адрес Бургас, като по делото са налице и твърдения от страна на санкционираното дружество за местонахождението на производствената му база в гр.Бургас, без да е изследван този въпрос от административнонаказващия орган. В този смисъл, датата на извършване на нарушението може да се определели като съвпадаща с датата на издаване на стоковата разписка, но не и мястото, където е извършено нарушението. Поради това, споделям извода на съда, че не са достатъчни факта и датата (12.10.2010г.) на установяване на дефектните ПОП в търговския обект „Сара – 7”, находящ се в гр.Средец, както и посочването единствено на номера и датата на стоковата разписка в АУАН и в НП. Считам, че административнонаказавщият орган не е изпълнил задълженията си по чл.52, ал.4 от ЗАНН, преди да се произнесе по преписката да извърши проверка за законосъобразност на акта, както и да прецени събраните доказателства, а когато е необходимо да извърши разследване на спорните обстоятелства.

По изложените мотиви считам, че районният съд правилно е отменил наказателното постановление, като издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, и оспореният съдебен акт следва да бъде оставен в сила, като правилен.

 

 

СЪДИЯ ДРУМЕВА: