ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 28.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми април                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 341 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕКО КЛИМА – 11” ЕООД – гр. Бургас, редовно призован, се явява адвокат Т.А., с пълномощно от днес.

 

За ответника Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор С.Х.

 

ПРОКУРОР Х.: На основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура – гр. Бургас и встъпването и в настоящото производство с цел защита на значим обществен интерес.

 

СЪДЪТ, с оглед така направеното изявление и на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК счита, че като страна в производството следва да бъде конституирана Окръжна прокуратура – гр. Бургас, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Г.И.И., в качеството му на управляващ и представляващ „ЕКО КЛИМА – 11” ЕООД – гр. Бургас против Решение № 610/14.03.2009 г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без уважение подаденото от него заявление вх. №70-Е-342/04.03.2009 г. и му е отказано издаване на заповед на основание чл.40, ал.8 от Закона за общинската собственост, а именно заповед за замяна съгласно Решение по т. 21 от заседание на Общински съвет – гр. Бургас, проведено на 27.04.2006 година, отразено в протокол №35 от 27.04.2009 година.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам така подадената жалба.

Моля да приемете приложените ведно с нея доказателства. Няма да представям други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Възразявам срещу направеното искане за допускане на експертиза. Видно от представените документи, легитимиращи собствеността на доверителя ми, земите, предмет на замяна, са имали земеделски характер към момента на придобиване. Такъв характер са имали и към момента на изготвяне от лицензиран оценител на пазарната оценка във връзка със самото гласуване на замяната от Общинския съвет. Видно от представените ведно с жалбата скици, имотите са имали земеделски характер и към 13.03.2009 година, само ден преди издаване на процесната заповед. Не на последно място, експертизата се допуска когато за оценяване на факти по делото, които са от съществено значение за неговото решаване, съдът не разполага със специални знания. В настоящия случай за оценяване на съществени факти, които са от съществено значение за негово решаване, не считам, че следва да са налице специални знания, с които съдът да не разполага.

Моля, като вземете предвид съображенията ми, да не допускате назначаването на експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам изцяло подадената жалба.

Моля да приемете представената административна преписка.

Считам, че поставените от нас задачи към вещото лице са относими и допустими към спора, тъй като на първо място предназначението и характера на земята не се определят от документа за собственост, а от предвижданията на плана. Освен това, с поставените задачи целим да потвърдим твърденията, изложени в процесното решение, поради което считам, че е необходимо допускане на същата. Съдът не разполага със специални знания да изследва предвижданията на плана и поради това е необходимо да се извърши от вещо лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, поради което я намирам за процесуално допустима.

По доказателствата, моля да приемете представените с жалбата и административната преписка доказателства.

По отношение направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, намирам същото за основателно и относимо към спора. В представеното от ответната община възражение, а и в самия оспорван административен акт, се навеждат доводи по отношение  конкретното предназначение на имотите, предмет на замяна, и техния статут, поради което намирам за основателно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на тези въпроси, поради което ще Ви моля да допуснете така поисканата съдебно-техническа експертиза.

Имам доказателствено искане, като ще Ви моля да задължите ответната община да представи надлежна справка, от която да е видно към настоящия момент по отношение на имотите общинска собственост, предмет на замяната, има ли осъществени някакви разпоредителни сделки от Община Бургас, а също така има ли одобрени и влезли в сила частични изменения на плановете за тези имоти, по силата на които изменения се променя площта, статута или предназначението на тези имоти.

 

АДВОКАТ А.: Считам, че исканата експертиза няма отношение към предмета на делото. Целта на направеното искане е да се установи какъв е статутът на имотите на доверителя ми, дали имат земеделски характер или са в границите на урбанизираната територия на гр. Бургас. Това би имало отношение към тяхната стойност, но не по отношение предмета на делото.

Не възразявам по исканията, направени от представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма  възражение по направените искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза по въпросите, формулирани от ответника в писмо вх. №2313/02.04.2009 година (стр. 37 и стр. 38 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 250 лева, платими от ответника в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза М.Г., която да се уведоми след представяне на документ за внесен депозит по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок най-късно 7 дни преди следващо съдебно заседание да представи като доказателство по делото надлежна справка, от която да е видно към настоящия момент по отношение на имотите – общинска собственост, предмет на замяната, има ли осъществени някакви разпоредителни сделки от Община Бургас, а също така има ли одобрени и влезли в сила частични изменения на плановете за тези имоти, по силата на които изменения се променя площта, статута или предназначението на тези имоти.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.06.2009 година от 12.00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: