ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На  двадесет и първи февруари                     две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: 

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 3416 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ“ Бургасмед“ЕООД, редовно призован,  се представлява от  адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на МБАЛ“ Бургасмед“ЕООД против  заповед за налагане  на санкции №29-02-920/24.11.2017г.на директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, с която  на основание чл.405, ал.3 от НРД е наложена санкция – финансова неустойка в размер на 200лева.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед.

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата, като считаме че неправилно е наложена санкцията. Поддържам визираните в жалбата твърдения за липса на мотиви, които да конкретизират твърдяната непълнота на документацията. След становището на ответника, ще направим евентуално искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

 

АДВОКАТ М.: Във връзка възраженията по т.4 от жалбата, тъй като от 1 до 3 касаят правната форма, ще направя искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, като ще Ви моля за срок с препис за насрещната страна да уточня предмета и специалиста на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Възразявам срещу искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза, не смятам че са необходими такива действия.  Не е спорно, че са извършени  назначените алгоритми, спорно е само документирането. Твърдим, че е спорно, че  не е описано в медицинската документация това медицинско заключение, което се изисква по самата процедура, а е безспорно, че най-вероятно е направено, но не е описано.

 

АДВОКАТ М.: Във връзка направеното изявление на процесуалния представител на ответника, оттеглям искането за експертиза, но поддържам останалите възражения, които са по същество на спора. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.:  Моля да отмените обжалваната заповед по изложените в жалбата процесуални и материалноправни основания. В процесуалните основания са липсата на мотиви, конкретизация на твърдяното нарушение, липса на квалификация на извършеното нарушение по чл.405, ал.3 от НРД, липса на обоснованост на санкцията, както и по същество липса  на твърдяното нарушение касаещо болничната документация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата като недоказана и потвърдите обжалваната заповед за налагане  на санкции изх.№29-02-920/24.11.2017г. на директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас като законосъобразна и ми  присъдите юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки и за сведение клинични процедури №3 и № 4.

 

АДВОКАТ М.: Моля за срок за представяне на писмени бележки съгласно чл.149, ал.3 от ГПК, след запознаване с тези на ответника.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: