ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3415 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Ищецът А.Л.Т., редовно призован, не се явява. За него се явяват представители по пълномощие адвокати К. и Д., надлежно упълномощени, с пълномощни, представени при първото разглеждане на делото.

За ответника по иска Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, няма представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Настоящото производство е образувано след като с решение №15210/12.12.2017г., постановено по адм.д. №6567/2016г. на Върховен административен съд, е отменено решение №714/2016г. по адм.д. № 418/2015г. по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане.

Предмет на спора е предявен иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София за заплащане на обезщетение за нанесени неимуществени вреди в размер на 25 000 лв., вследствие незаконосъобразно бездействие на служителите на ответника за периода 08.10.2013г. – 28.08.2014г.

Във връзка с указанията дадени с отменителното решение на горната инстанция, съдът остави без движение исковата молба с разпореждане от 18.01.2018г.

В отговор на разпореждането по делото е постъпила молба от процесуалните представители на ищеца, в която същите са описали в какво се състои неосигуряването на адекватно лечение, съобразно указанията на горната инстанция.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме исковата претенция ведно с допълнителната молба и извършеното с нея уточнение.

Нямаме искания за събиране на нови доказателства. Ще се ползваме от досега събраните доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Исковата молба е процесуално допустима.

Нямам възражение по направения в днешното съдебно заседание доклад.

Нямам искания за събиране на нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания и като се съобрази с указанията, дадени в решението на ВАС за причините, поради които производството е върнато за ново разглеждане, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да уважите изцяло предявената исковата претенция.

Считам, че от събраните по делото доказателства, по безспорен и категоричен начин се доказват нашите претенции.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски до настоящото разглеждане на производството.

Моля да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба на А. Лазаров Т. е частично основателна. От събраните по делото доказателства действително се констатират и трите кумулативно изискващи се предпоставки на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ относно хигиенно-битовите условия и пренаселеност в затвора, липсата на денонощен достъп до санитарен възел. Извършена е съдебно-медицинска експертиза, която удостоверява по безспорен начини бездействие по отношение на конкретни контролни прегледи във връзка с операцията относно артроскопията на коленете. Не се явява пряка и причинна връзка между престоя в затвора и полученото заболяване.

Считам, че исковата молба следва да се уважи в един разумен размер според практиката на административните съдилища за не повече от 3 000 -4 000 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: