ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 3412 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.П., редовно призован, не се явява, за него адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление Созопол при ОДМВР гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

В залата присъства прокурор при Окръжна прокуратура Бургас – Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате като страна в процеса Окръжна прокуратура Бургас, с оглед наличието на важен държавен и обществен интерес.

 

Съдът, счита така направеното искане на представител на Окръжна прокуратура Бургас за основателно, поради което и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.В.П. против отказ №УРИ 346р-10754/15.11.2017г. на началника на Районно управление Созопол при ОДМВР гр.Бургас, с който му е отказано издаването на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.

 

ПОСТЪПИЛИ са изисканите от ответника доказателства с писмо вх.№512/15.01.2018г., в което се сочи че представеното заверено копие на наблюдателното дело съдържаща 265 листи

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства, а също така и тези представените от страна на административния. Няма да сочим други доказателства. да се приключи събирането на доказателства

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете всички представени документи по делото. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и писмо вх.№512/15.01.2018г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата ни по подробно изложените в нея доводи, като отмените отказа предмет на настоящото производство, като незаконосъобразен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо административен съдия, моля да потвърдите заповед №УРИ 346р-10754/15.11.2017г. на началника на РУ Созопол при ОДМВР гр.Бургас, като обоснована и законосъобразна. Видно от представените доказателства по делото, не се установява необходимост от самоотбрана, поради което на жалбоподателя е отказано подновяване разрешение за носене, употреба и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: