Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №     594              /27.03.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                  ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Георги Чинев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 340/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „В-СЕРВИЗ” ООД, ЕИК 102176090, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от О. Р., е оспорил решение №14/09.01.2015г. постановено по АНД №5019/2014г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №38-132 от 01.10.2014г. издадено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”. С наказателното постановление на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл.4, ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) на основание чл.23, ал.4, във вр. ал.1 от същия закон. В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно, защото сделката по обмяна на валута станала основание за издаване на наказателното постановление не е извършена в чейндж бюро на касатора, а в такова на „Тавекс” АД. Иска се отмяна на атакуваното решение, а по съществото на спора - отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на обжалваното решение и на наказателното постановление.

Ответникът, редовно призован, не изпраща представител. Депозира писмени бележки по съществото на спора преди съдебно заседание.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението в обжалваната му част е правилно.  

Твърдените от касатора факти, а именно, че сделката по обмяна на валута – 5 100 евро и 1 400 австралийски долара, чиято обща левова равностойност е 12 051,40 лв. не е извършена в негов офис, а в такъв на друго лице, не се потвърждават от събраните в хода на административнонаказателното производство доказателства, както и тези, събрани пред районния съд. Същевременно, касаторът не ангажира никакви доказателства в подкрепа на това твърдение.

На стр. 22 от АНД № 5019/2014г. на РС Бургас, се намира заверено копие от бон №019047, който отразява бордеро №29497 за извършена продажба на 5 100 евро и 1 400 австралийски долара на 14.05.2013г. в 14:44:16 ч. Този бон е издаден от касатора „В-СЕРВИЗ” ООД на „Тавекс” ООД, което означава, че продажбата е извършена именно от касатора, в негово обменно бюро, така както е отразено в самия бон. Същият факт се установява и от представен пред районния съд на същата страница от делото регистрационен опис на сключените сделки на 14.05.2013г., като този опис е съставен също от касатора за сключените от него сделки. В описа присъства бордеро №29497

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/09.01.2015г. постановено по АНД 5019/2014г. по описа на Районен съд - Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: