Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е  976

 

гр. Бургас, 20 февруари  2014 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесети февруари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

     СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №340 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 250 и сл. АПК.

Образувано е по искане, подадено от Н.П.К. и Л.К.К. против действия на служители на Държавно ловно стопанство гр. Несебър – отнемане на автомобил и движими вещи, находящи се в него.

Молителите твърдят, че са собственици на лек автомобил – джип, „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС, като в подкрепа на това твърдение представят копие от свидетелство за регистрация на моторно превозно средство, част І и удостоверение за сключен граждански брак. С последното удостоверяват, че автомобилът е в режим на съпружеска имуществена общност.

С подаденото искане твърдят, че на 07.02.2014 г. около 17:20 часа установили, че лекият автомобил липсва от двора им в КК „Бяла река” до с. Гюльовца, община Несебър, където го били оставили паркиран и заключен в двора. На същата дата подали сигнал за откраднато превозно средство на спешен телефон 112. Оператор на този телефон не след дълго ги уведомил, че следва да се обърнат за допълнителна информация към РУП Слънчев бряг, където да представят и документите на превозното средство. Служител на РУП Слънчев бряг от своя страна ги уведомил, че автомобилът не е отнет, а е взет от РДГ Бургас. На 10.02.2014 г. молителите установили, че колата е иззета от Държавно ловно стопанство гр. Несебър. Твърдят, че към настоящия момент им е неясна причината, поради която собственото им превозно средство е задържано. Считат, че в случая се касае до незаконосъобразни действия, извършени от длъжностни лица на Държавно ловно стопанство Несебър и поради това искат съдът да разпореди незабавно и безусловно прекратяване на тези действия, както и връщане на лекия автомобил и намиращите се в него вещи.

Съдът, в изпълнение на задълженията си предвидени с нормата на чл.252, ал. 2 АПК, е задължил Началника на Държавно ловно стопанство Несебър да предостави данни за основанието на извършените действия.

На 14.02.2014 г. по делото е постъпило становище от Директора на Териториално поделение „ДЛС – Несебър”, придружено със заверени копия от 2 броя актове за установяване на нарушения, документ, удостоверяващ предаване за отговорно пазене на лекия автомобил, собственост на молителите и искане, направено от него до Началника на РУП Несебър, за оказване на съдействие във връзка с установяване на факти, свързани с образувано административнонаказателно производство.

Представените по делото копия от актове, съставени на 07.02.2014 г. в гр. Несебър, в 12:30 часа и в 13:10 часа, съдържат информация относно извършено на 06.02.2014 г. нарушение по чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД от Л.К.К. и Ж. С. К.. В тях е указано, че са съставени в присъствието на свидетелите М.Г.А и Л.Д.Р., съдържа се и информация относно факта на задържане на лек автомобил „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС – зелен металик. И двата акта не са подписани от актосъставителя, свидетелите на съставяне на акта и от нарушителите.

Представени са и 2 броя писма, адресирани до Л.К.К. и Ж.С. К., с които последните са поканени да се запознаят с акт за административно нарушение по ЗЛОД, чл. 84, ал. 2. Липсват доказателства тези покани да са били съобщени на адресатите им.

Според разписка № 020585 за отговорно пазене лекият автомобил, собственост на молителите, е бил предоставен за съхранение на домакин при Държавно ловно стопанство Несебър. Наред с това, административният орган е представил и изготвено от него на 10.02.2014 г. искане до Началник на РУП гр. Несебър (с поставен обаче изходящ щемпел, носещ дата 07.02.2014 г.), за оказване на съдействие при установяване на пълни данни на моторно превозно средство „Опел Фронтера” и сведения относно регистрирано оръжие за лицата Л.К.К. и Ж.С. К..

Въз основа на представените доказателства, директорът на Териториално поделение „ДЛС – Несебър” е изразил становище за неоснователност на искането, направено от молителите за прекратяване на незаконосъобразни действия, изразяващи се в изземане и задържане на собствения им лек автомобил. В становището заявява, че изземването е извършено в хода на неприключило административнонаказателно производство, и при съблюдаване на разпоредбите на чл. 41 от ЗАНН във връзка с чл. 95, ал. 2 от ЗЛОД.

Въз основа на така установените факти, съдът приема, че направеното от Н.П.К. и Л.К.К. искане с правно основание чл. 250 от АПК е допустимо. Молителите имат правен интерес да искат прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице по отношение на лекият автомобил „Опел Фронтера”, тъй като са доказали право на собственост върху тази движима вещ.

Разгледано по същество то е и основателно.

Според разпоредбата на чл. 250 АПК всеки, който има правен интерес може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закон. Точно такива са действията, предприети от Директора на ТП „ДЛС – Несебър” (според изричното му изявление в представеното по делото становище) по изземване и задържане на лек автомобил „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС. Тези действия не се основават нито на административен акт, нито на закона, каквото е становището на административния орган, макар по делото да са налице данни, въз основа на които да може да се направи предположение за неправомерно поведение от страна на единия от собствениците на лекия автомобил.

Според разпоредбата на чл. 36, ал. 1 ЗАНН административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на административно нарушение. В конкретния случай такъв акт не е съставен, макар по делото да са представени актове, съдържащи частично реквизитите, регламентирани в чл. 42 от ЗАНН. Тези актове обаче не са подписани така, както задължава разпоредбата на чл. 43 от ЗАНН, поради което не може да се приеме, че с тях е поставено началото на административнонаказателно производство, образувано против Л.К.К., за извършено нарушение по чл. 84 от ЗЛОД.

Само при наличието на образувано административнонаказателно производство, чл. 41 от ЗАНН предоставя право на актосъставителя да изземва вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата по чл.20 и чл. 21 от ЗАНН, респ. по чл. 95, ал. 2 от ЗЛОД.

Затова, след като в случая лекият автомобил е иззет при липса на образувано административнонаказателно производство, следва да се приеме, че това е сторено без наличие на предвидените със закона предпоставки и правомощия, т.е. налице е извършено фактическо действие, което не се основава нито на административен акт, нито на закон.

Ето защо, съдът намира, че искането за прекратяване на действията по изземване и задържане на лекия автомобил „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС, собственост на Н.П.К. и Л.К.К. е основателно и следва да бъде уважено. Съдът следва да разпореди прекратяване на действията по задържане на лекия автомобил  и неговото незабавно връщане на собствениците му.

По изложените съображения, искането по чл. 250, ал. 1 АПК е неоснователно, и на основание чл. 253 и чл. 254, ал. 1 АПК, съдът,

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

Да бъдат прекратени безусловно действията по задържане на лек автомобил „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС, собственост на Н.П.К. и Л.К.К., извършени от Директора на ТП „ДЛС – Несебър”, като лекият автомобил бъде върнат на собствениците незабавно, след влизане в сила на разпореждането.

Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му от Директор на ТП „ДЛС – Несебър” пред Върховен административен съд гр. София.

Препис да се изпрати на страните.

След влизане в сила на разпореждането, препис от същото да се изпрати на Началника на РУП Несебър за изпълнение.

 

 

СЪДИЯ: