ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти януари                      две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3405 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Н.Д.  редовно и своевремено призован, не се явява и не изпраща  процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ЕАД БУРГАС, редовно и своевременно призован се представлява от адв. П., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно зеседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 809/19.01.2018 година е постипила молба от адв.К.Д., процесуален представител на жалбоподателя, с която заявява, че не може да присъства в насроченото съдебно заседание и моли да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Д.Н.Д., с ЕГН **********, с адрес:г*** срещу Решение с изх.№ К-1092-106/09.11.2017г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД- Бургас, ЕИК 815115210.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ответната страна е да установи  наличието на  пречки, които преодоляват обществения интерес от представяне на поисканата информация, случай, че по делото бъде доказан характера й на обществена такава по смисъла на ЗДОИ, което обстоятелство се явява в тежест на самия жалбоподател.

Съдът докладва, че по делото е представена административната преписка.

Съдът докладва, че с горецитираната молба жалбоподателят е изразил становище по същество. Към молбата е приложен актуален устав на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД град Бургас  и УАС на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Представен е списък на разноските по чл.80 ГПК.

АДВ.П.:Оспорваме жалбата.Да се приеме преписката и доказателствата, представени от ответната страна.

С  оглед становището на процесуалния представител на ответната страна и по доказателствата, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка и допълнително депозирани писмени доказателства от ответната страна.

АДВ.П.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.П.: Моля да отхвърлите жалбата.Представям писмени бележки.Моля да ми се присъди ю.к.възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: