ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3404 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Я.Е.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас, се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против решение изх.№ К-1092-103/09.11.2017г. на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, с което е отказано да предостави исканата обществена информация, направена със заявление от жалбоподателката с вх.№ К-1092-76/11.09.2017г., допълнително уточнено на 27.10.2017г.

 

АДВОКАТ П.: Считам жалбата за неоснователна и оспорвам същата, като във връзка с указанията дадени с разпореждане на съда, предоставям, в по-голямата част, заявленията на лицата, направили исканията по ЗДОИ. В настоящия случай исканията по ЗДОИ е за договорите, сключени от дружеството.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание заявления от различни лица, по отношение на една и съща информация.

ПРИЕМА представения устав на ответника.

 

Съдът е извършил служебна справка в Национална база данни „Население“ (НБДН) във връзка с друго образувано административно дело в Административен съд Бургас, а именно адм.д.№2761/2017г. относно родствена връзка между всички лица, които са подали заявление до „ВиК“ АД с искане за предоставяне на обществена информация с едно и също съдържание. Съдът счита, че тази информация е релевантна по отношение на направеното с жалбата искане за присъждане на разноски, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА справка изготвена от системния администратор на Административен съд Бургас в Национална база данни „Население“ относно родствената връзка между лицата, които са подали заявления по реда на ЗДОИ до ВиК Бургас.

 

С оглед изявлението на ответника за липса на доказателствени искания и поради липса на направени такива в жалбата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Представям писмени бележки.

В случай, че уважите жалбата, моля да ни присъдите адвокатски хонорар.

Считам, че е налице злоупотреба с процесуални права. Прави впечатление, че жалбата е подадена чрез товарителница, на която като подател е посочена Я.И.П., която също е подала подобно заявление и която е била представлявана от същия процесуален представител. Също така прави впечатление, че заявленията са еднотипни, като на всяко едно от тях имената на Я. Иванова са сгрешени.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: