Р Е Ш Е Н И Е

 

            770                                      27.04.2017г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на трети април две хиляди и седемнадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 33 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.268 от ДОПК.

Образувано е по жалба от „СВ. ВЛАД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Баня, местността „Кашер“, вилно селище „Св. Влад“, с ЕИК ***, с управител Д.Д.И., чрез пълномощник адвокат Р.Р.П. против Решение № 6Б от 25.11.2016г. на директора на ТД на НАП град Бургас, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството с вх.№ ИТ-00-479#9/18.11.2016г.

Иска се отмяна на административния акт като неправилен и незаконосъобразен и отмяна на действията на публичния изпълнител по изп.д. № 8306/2015г. по описа на ТД на НАП-Бургас, обективирани с оценителски доклад за изготвена контролна оценка с вх.№ 0582/2013/000117/05.06.2015г., постановление за възлагане на недвижим имот изх.№ 8306-000144/02.12.2015г., разпореждане за разпределение № 8306-000145/02.12.2015г. и разпореждане за разпределение № 8306-000150/04.12.2015г.

В съдебно заседание оспорващата страна „СВ. ВЛАД“ ЕООД се представлява от адвокат П.В., който поддържа жалбата и съображенията изложени в представените по делото писмени бележки. Претендира за присъждане на направените по делото разноски, като представя списък на същите.

Ответната страна Директорът на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите гр.Бургас, не се явява и не изпраща представител на последното заседание. Чрез участващия в производството процесуален представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Не предявява претенции за разноски.

Съдът, като взе предвид и прецени събраните по делото доказателства, в тяхната съвкупност и поотделно, ведно с доводите  и изразените становища от страните, прие за установено следното:

Жалбоподателят „СВ. ВЛАД“ ЕООД е длъжник по изпълнително дело № 8306/2015г. по описа на ТД на НАП – Бургас. С жалба вх.№ ИТ-00-479/15.01.2016г. дружеството е оспорило пред директора на ТД на НАП – Бургас всички действия на публичен изпълнител П.У., извършени по цитираното изпълнително дело.

С решение № 6/21.01.2016г. решаващият орган е оставил жалбата без разглеждане, тъй като е преценил, че същата е просрочена.

Решение № 6/21.01.2016г. на директора на ТД на НАП – Бургас е било обжалвано по съдебен ред пред Административен съд Бургас. С решение № 1260/30.06.2016 г. по адм.д. № 278/2016г. по описа на Административен съд Бургас е отменен оспореният административен акт и преписката е изпратена на директора на ТД на НАП – Бургас за разглеждане и произнасяне по жалбата по същество.

В изпълнение указанията на съда директорът на ТД на НАП – Бургас допуснал жалбата за разглеждане и с решение № 6А/06.07.2016г. е оставил същата без уважение, след като я е приел за неоснователна.

„СВ. ВЛАД“ ЕООД  обжалвал постановеното решение на директора на ТД на НАП – Бургас по съдебен ред пред Административен съд Бургас. С решение  № 1754/01.11.2016г. по адм.д. № 1459/2016г. по описа на Административен съд Бургас оспореното решение № 6А/06.07.2016г. било отменено и преписката изпратена на директора на ТД на НАП – Бургас за разглеждане и ново произнасяне по жалба № ИТ-00-479/15.01.2016г. на „СВ. ВЛАД“ ЕООД, ЕИК ***, съгласно указанията дадени в мотивите на съдебното решение по тълкуването и прилагането на закона.

В изпълнение на съдебното решение  дружеството подало допълнителна жалба – уточнение с вх.№ ИТ-00-479#9/18.11.2016г., която била разгледана от решаващия орган и оставена без уважение с оспореното в настоящото производство Решение № 6Б от 25.11.2016г. на директора на ТД на НАП град Бургас. Решението било връчено на дружеството чрез куриерска фирма с известие за доставяне на 30.12.2016г.

Недоволно от постановеното решение дружеството „СВ. ВЛАД“ЕООД, ЕИК *** го оспорило пред Административен съд – Бургас с жалба вх.№ 91/06.01.29.017г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата на „СВ. ВЛАД“ЕООД е подадена в срока по чл.268, ал.1 от ДОПК. Същата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна – адресат на акта, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата се преценя като основателна поради следните съображения:

Предмет на оспорване пред Административен съд Бургас е Решение № 6Б от 25.11.2016г. на директора на ТД на НАП град Бургас, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството с вх.№ ИТ-00-479#9/18.11.2016г.

Оспорващият е поискал отмяна на административния акт като неправилен и незаконосъобразен и отмяна на действията на публичния изпълнител по изп.д. № 8306/2015г. по описа на ТД на НАП-Бургас, обективирани с оценителски доклад за изготвена контролна оценка с вх.№ 0582/2013/000117/05.06.2015г., постановление за възлагане на недвижим имот изх.№ 8306-000144/02.12.2015г., разпореждане за разпределение № 8306-000145/02.12.2015г. и разпореждане за разпределение № 8306-000150/04.12.2015г.

Административният акт е издаден от компетентен орган – директорът на ТД на НАП – Бургас, съобразно правомощията му по чл.267, ал.2, вр. с чл.266, ал.1 от ДОПК.

Съгласно чл.266, ал.1, изр. първо от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. На основание чл.267, ал.1 от ДОПК решаващият орган разглежда жалбата въз основа на данните по преписката и представените от страните доказателства, като в 14 дневен срок от постъпване на редовна жалба решаващият орган дължи произнасяне с решение съгласно чл.267, ал.2 от ДОПК.

В конкретния случай се установява, че с решение  № 1754/01.11.2016г. постановено по адм.д. № 1459/2016г. Административен съд Бургас е отменил решение № 6А/06.07.2016г. на директора на ТД на НАП – Бургас и преписката е била изпратена на административния орган  за разглеждане и ново произнасяне по жалба № ИТ-00-479/15.01.2016г. на „СВ. ВЛАД“ ЕООД, ЕИК ***, съгласно указанията дадени в мотивите на съдебното решение по тълкуването и прилагането на закона.

В изпълнение на дадените от съда указания жалбоподателят „СВ. ВЛАД“ ЕООД е конкретизирал кои действия на публичния изпълнител П.У. оспорва по административен ред пред директора на ТД на НАП – Бургас с допълнителна жалба вх.№ ИТ-00-479#9/18.11.2016г.

С оспореното решение № 6Б/25.11.2016г. директора на ТД на НАП – Бургас е възпроизвел напълно съдържанието на предходното си решение № 6А/06.07.2016г.,  отменено с решение  № 1754/01.11.2016г., постановено по адм.д. № 1459/2016г. по описа на Административен съд Бургас, без да се произнесе конкретно по допустимостта и основателността на  всяко едно от изброените в жалбата на „СВ. ВЛАД“ ЕООД действия на  публичния изпълнител П.У., извършени по изп.д. № 8306/2015г. по описа на ТД на НАП-Бургас.

На основание изложеното настоящата съдебна инстанция намира, че оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, при наличие на отменителни основания по чл.146, т.2 и т.3 от АПК. В същия не са изложени в пълен обем основания за издаването му. Съществена част от формата, в която следва да бъде издаден един административен акт е излагането на фактическите и правните основания съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Неспазването на това изискване има за последица издаването на административен акт, постановен при съществено нарушение на закона. Изискването за обосноваване на административния акт е една от гаранциите за законосъобразност на същия, които законът е установил за защита на правата и законните интереси на гражданите и организациите в административното производство. Тази гаранция се проявява в две насоки. От една страна с излагането на мотивите за административния акт се довеждат до знанието на страните съображенията, които са дали основание на административния орган за издаването му, което дава възможност да осъществят в пълен обем правото си на защита, а от друга наличието на ясно формулирани мотиви прави възможен контрола върху законосъобразността и правилността на акта, упражняван при оспорването му по административен ред и пред съда. В този смисъл липсата на мотиви или излагането им в недостатъчна степен и пълнота, както и несъответствието на посоченото правно основание за издаване на акта с установената фактическа обстановка, представлява съществено нарушение на процесуалните правила за издаване на административния акт и е основание за неговата отмяна съгласно чл.146, т.2 и т.3 от АПК.

Допълнително следва да се отбележи, че при провеждане на административното производство във връзка с разглеждане на жалбата на „СВ. ВЛАД“ ЕООД против посочените в нея действия на  публичния изпълнител П.У., извършени по изп.д. № 8306/2015г. по описа на ТД на НАП-Бургас, административният орган е следвало да конституира като заинтересована страна и лицето И.С.Н. с ЕГН **********, който е пряк адресат на оспореното с жалбата постановление за възлагане на недвижим имот изх.№ 8306-000144/02.12.2015г. на публичен изпълнител П.У..

По изложените съображения оспореното решение следва да се отмени и преписката да бъде изпратена на директора на ТД на НАП – Бургас, който след като се произнесе по допустимостта за разглеждане на  всяко едно от изброените в жалбата на „СВ. ВЛАД“ЕООД действия на публичния изпълнител П.У., извършени по изп.д. № 8306/2015г. по описа на ТД на НАП-Бургас, да разгледа допустимите от тях по същество, като изложи мотиви по отношение на законосъобразността на всяко едно.

При този изход на делото и съгласно разпоредбата на чл.161, ал.1 от ДОПК, съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разноски за по делото за основателно, като размерът им следва да се определи съобразно изплатеното възнаграждение на адвокат посочено в представения по делото договор за правна защита и съдействие и внесената държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.268, ал.2 от ДОПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

   Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 6Б от 25.11.2016г. на директора на ТД на НАП град Бургас, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството с вх.№ ИТ-00-479#9/18.11.2016г.

ОСЪЖДА ТД на НАП – Бургас да заплати на „СВ. ВЛАД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Баня, местността „Кашер“, вилно селище „Св. Влад“, с ЕИК ***, с управител Д.Д.И. направените по делото разноски в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева.

ИЗПРАЩА преписката на директора на ТД на НАП – Бургас за разглеждане и ново произнасяне по жалба с вх.№ ИТ-00-479#9/18.11.2016г. на „СВ. ВЛАД“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в с.Баня, местност „Кашер“, вилно селище „Св. Влад“, представлявано от управителя Д.Д.И., съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение по тълкуването и прилагането на закона..

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

        

    СЪДИЯ: