ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесети  февруари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 33 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „СВ.ВЛАД“ ЕООД Д.И. редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.  Р.П., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за представител  ю.к.К., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.  К. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от „СВ. ВЛАД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Баня, местността „Кашер“, вилно селище „Св. Влад“, с ЕИК 148098642, с управител Д.Д.И., чрез пълномощник адвокат Р.Р.П. против Решение № 6Б от 25.11.2016г. на директора на ТД на НАП град Бургас, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството с вх.№ ИТ-00-479/15.01.2016г.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест  е да докаже наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за  издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

АДВ.П.- Поддържам жалбата, нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.К.- Оспорвам жалбата. Няма да соча други  доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.П. - Моля да уважите  изцяло жалбата като отмените постановеното  от директора  на на ТД на  НАП решение, а и от там отмените  и действията на публичния изпълнител. Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

Ю.К.К. -  Моля да оставите жалбата без уважение. Считам издаденото решение за правилно, законосъобразно и обосновано и моля същото да бъде оставено  в сила.

 

Съдът определя 10 дни за представяне на писмени бележки от  процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счита делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: