ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седми юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 33 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Г.Д.К. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За ответника – началника на СГКК Бургас - редовно уведомен, се явява адв. В. – представя пълномощно.

 

Адв. В.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Г.К. срещу заповед с която е одобрена КК и КР на село Дебелт, община Средец, в частта в която за имот, собственост на К., се твърди, че е допуснато законово нарушение.

 

Адв. В.: Правя възражение за недопустимост. Жалбоподателят не е доказал правния си интерес от подаване на настоящата жалба с оглед на факта, че за имот с идентификатор 20273.501.839, който по предходен план се индивидуализира като УПИ VІІІ-430 в кв.46, в КР към одобрената с процесната заповед КК на с.Дебелт, за титуляри на правото на собственост са записани П. Т. Г. и Р.Т.Г. От приложения нотариален акт за продажба на недвижим имот не могат да се извлекат данни, че продавачите имот общо с Г., вероятно са наследници. Считам че жалбоподателят не е от кръга на заинтересованите страни по смисъла на § 1, т.13 от ДР на ЗКИР, тъй като  не е отбелязан като такъв в КР. С оглед доказване на правния интерес, моля, да им бъде дадена възможност да ангажират доказателства в този ред на мисли.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.11-12, както и представените две допълнения към жалбата в изпълнение на указанията на съда за обосноваване на правния интерес от страна на жалбоподателя – допълнение вх.№ 2215 от 02.03.2016 г. и вх.№ 2914/22.03.2016 г. /л.28-30/ от делото.

ПРИЕМА Нотариален акт № 49/22.05.2015 г. на нотариус № 560 по регистъра на нотариалната камера – л. 31.

 

Съдът счита, че и към настоящия момент жалбоподателят не е обосновал  правния си интерес, въпреки указанията, които са му дадени. Съгласно представената скица на л.16 от делото, за ПИ 20273.501.839, за който жалбоподателят претендира, че е собственик по силата на нотариален акт № 79, том ІІІ, рег.№ 1724, дело № 431 от 2015 г., в КР като собственици са посочени П. Т. Г. и Р.Т.Г. Тези лица не са прехвърлителите на недвижимия имот по нотариален акт № 79/2015г., но за сметка на това на основания § 1, т.13 от ДР на ЗКИР са посочени като собственици, тоест по отношение на тях е налице възможност да оспорват издадения административен акт.

Съдът констатира, че в нотариален акт № 79/2015 г., в частта „Приложения” е цитиран нотариален акт със същия номер и от същата дата като предходно правно основание за собственост на имота, придобит от жалбоподателя Г.К..

Съдът счита, че тези данни сами по себе си не са достатъчни да обосноват правния интерес на Г.К. от обжалването на заповедта по настоящото дело.

Съдът счита, че следва да даде една последна възможност на жалбоподателя К. да обоснове правния си интерес като представи доказателство, с което да установи правоприемството между продавачите по сделката, от която той е придобил имота, и лицата, които по кадастралния регистър са посочени като собственици на процесния имот.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Г.Д.К. против Заповед № РД-18-84 от 19.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК София.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че  за да обоснове правния си интерес, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, следва да установи правоприемството между лицата, посочени като собственици на поземлен имот с идентификатор 20273.501.839 и лицата, които са му продали УПИ-VІІІ-430 в кв. 46 по плана на с. Дебелт, Община Средец.

При неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Да се изпрати съобщение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: