Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

Номер 111              от 07.01.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седми януари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 33 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 250 и сл. от АПК.

            В Административен съд София град е депозирана жалба от И.Н.К. *** и адрес за призоваване *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за кампания 2013 год., изготвено от Държавен фонд „Земеделие“. В сезиращата съда жалба е заявено твърдение, че оспореното уведомително писмо, имащо характера на индивидуален административен акт е нищожно, неправилно и незаконосъобразно, като са развити подробни доводи и мотиви относно така заявеното твърдение. Поискано е, след установяване на основателността на жалбата да бъде постановено решение, по силата на което да се отмени оспореното Уведомително писмо на Държавен фонд „Земеделие“. В жалбата е формулирано и особено искане, а именно: след установяване на основателността на заявените твърдения да се постанови решение на основание чл. 250, ал. 1 от АПК, по силата на което да бъде задължен Държавен фонд „Земеделие“ да преведе сумата от 26 990,04 лева по посочена от жалбоподателя сметка, поради факта, че посочената банка – „КТБ“ е в несъстоятелност.

            По повод така депозираната жалба, в Административен съд София град (АССГ) е образувано административно дело № 12269/2014 год. по описа на съда. С Определение № 6027/ 16.12.2014 год., на основание чл. 135 от АПК, състав на АССГ е прекратил производството по адм. дело № 12269/2014 год. и е изпратил същото по подсъдност на Административен съд гр. Бургас, където е образувано адм.дело № 2591/2014 год. по описа на съда. С Определение № 6/ 05.01.2015 год., състав на Административен съд гр. Бургас е разделил производството по адм.дело № 2591/2014 год., като същото е продължило по жалбата на И.Н.К. *** и адрес за призоваване гр. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за кампания 2013 год., изготвено от Държавен фонд „Земеделие“. С цитираното определение е указано, жалбата на И.К., в частта й относно формулираното особено искане по чл. 250, ал. 1 от АПК да се докладва да Председателя на съда за образуване на отделно производство. В мотивите на така постановения съдебен акт е прието, че с жалбата са направени две отделни искания с различен предмет, които се разглеждат по различен процесуален ред и съвместното им разглеждане ще затрудни процеса. По повод постановеното Определение № 6/05.01.2015 год. по адм.дело № 2591/2014 год. на Административен съд гр. Бургас е образувано настоящото производство, предмет на което е формулираното от жалбоподателя искане по чл. 250, ал. 1 от АПК.

            Както вече се посочи, в сезиращата съда жалба, И.Н.К. е оспорил Уведомително писмо на Държавен фонд „Земеделие“, като на основание чл. 250, ал. 1 от АПК е поискал, след установяване на основателността на заявените твърдения да се постанови решение, по силата на което да бъде задължен Държавен фонд „Земеделие“ да преведе сумата от 26 990,04 лева по посочена от жалбоподателя сметка, поради факта, че посочената банка – „КТБ“ е в несъстоятелност.

След анализ на описаната фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира искането по реда на чл. 250 от АПК за процесуално недопустимо по следните съображения:

С разпоредбата на чл. 250 от дял III, Глава ХV на АПК е регламентирана защита срещу всякакви фактически действия на административните органи и техните длъжностни лица, които не са административни актове и не се извършват в изпълнение на административни актове или закона. Обект на защита по  чл. 250, ал. 1 от АПК са застрашените или нарушени права от неоснователни действия на административен орган или длъжностно лице. Нормативно установеният критерий да се квалифицира определено фактическо действие на администрацията като неоснователно е то да не се основава на административен акт или на закона, т. е. да не е налице правно основание за извършването му. За да се предизвика разпоредената от цитираната правна норма последица - прекратяване на неоснователни действия, то следва да е налице отрицателна предпоставка - липса на административен акт, респективно липса на закон, които да обосновават извършването им. Наличието на акт на административен орган като основание за извършване на действията елиминира приложението на  чл. 250, ал. 1 от АПК и е пречка за постановяване спирането/прекратяването им. Следователно производството по този ред е допустимо в хипотезите, когато са налице фактически действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице (и в двата случая те са носители на властнически правомощия, овластени по силата на закона), които не произтичат от сочените основания, какъвто не е настоящия казус.

В настоящия случай, от начина, по който е формулирано искането се установява, че не се оспорват конкретни фактически действия на административен орган – Държавен фонд „Земеделие“ или негово длъжностно лице, а по-скоро е заявено искане за извършване на такива действия - да преведе сумата от 26 990,04 лева по посочена от жалбоподателя банкова сметка. ***, независимо, че в жалбата е посочена като правно основание нормата на чл. 250, ал. 1 от АПК, по същество не се иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, а се изисква извършване на такива, конкретно посочени от жалбоподателя действия, които според него, административния орган следва да извърши.

Предвид така формулираното искане, настоящия съдебен състав приема, че по същество в случая се оспорват твърдяни от жалбоподателя неоснователни бездействия на административния орган. В този смисъл, приложимо се явява производството по чл. 256 и чл. 257 от АПК, регламентиращо защитата срещу неоснователните бездействия на административните органи. За приложимостта на това производство, по арг. от нормата на чл. 256 от АПК е необходимо наличието на искане за извършване на конкретните фактически действия, формулирано от лицето и адресирано до съответния административен орган. В настоящия случай, в приложената административна преписка липсват доказателства за изготвено от И.К. и адресирано до Държавен фонд „Земеделие“ конкретно искане за извършване на фактически действия – превеждане на сумата от 26 990,04 лева по посочена от жалбоподателя банкова сметка.

***, настоящия съдебен състав намира, че производството, регламентирано в чл. 250 и сл. от АПК е неприложимо, поради което искането на И.Н.К. се явява процесуално недопустимо и като такова следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Н.К. *** и адрес за призоваване гр. *** за постановяване на решение на основание чл. 250, ал. 1 от АПК, по силата на което да бъде задължен Държавен фонд „Земеделие“ да преведе сумата от 26 990,04 лева по посочена от жалбоподателя банкова сметка.

***.дело № 33/2015г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: