Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1191

 

гр. Бургас, 01 юли  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 33/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, против Решение №2397/02.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. №4647 по описа за 2013 година на Районен съд гр.Бургас. С решението е отменено наказателно постановление №2212/30.08.2013 г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 3, т. 3, предл. първо от ЗДвП на К.И. ***, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 600 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че при постановяване на акта си районният съд неправилно е приложил материалния закон.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не се явяват и не изпращат представител

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за основателна. Според него в нарушение на закона първоинстанционният съд е приел допуснато, при издаване на наказателното постановление съществено нарушение на процесуалните правила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление, К.И. е бил санкциониран за това, че на 03.06.2013 г. около 17:30 часа на път 3, клас № 906, като водач на МПС – лек, с посочен регистрационен номер, при движение от гр. Каблешково в посока гр. Бургас до автошкола на около 50 м преди пътен знак Д-11 управлява лек автомобил, като МПС е без платена винетна такса.

Районният съд е преценил, че при издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не е индивидуализиран управляваният от санкционираното лице, лек автомобил. Посочил е, че при това положение, с оглед приложимата санкционна норма, е невъзможно да бъде преценено правилно ли е определено наказанието, за описаното в наказателното постановление деяние. Съдът е посочил, че индивидуализацията на превозното средство е елемент от състава на нарушението, защото приложимата санкционна разпоредба предвижда различна по размер санкция, в зависимост от вида и предназначението на превозното средство.

 Този състав на съда намира, че материалният закон е приложен правилно, а наведените с жалбата възражения са неоснователни.

Правилно първоинстанционният съд е установил, че превозното средство е индивидуализирано единствено, макар и в непълна степен в акта за установяване на административно нарушение, чрез посочване на неговия модел и регистрационен номер. В наказателното постановление изобщо не се съдържат данни относно техническите характеристики на автомобила, а същият е индивидуализиран единствено с регистрационния си номер.

Съдът правилно е приложил материалния закон, като е посочил, че в наказателното постановление следва да се съдържа достатъчна информация относно броя на местата за конкретното превозно средство, тъй като именно с последната характеристика, законодателят е обвързал размера на санкцията, която следва да бъде наложена при управление на МПС без заплатена винетна такса.

Неоснователни са възраженията на касатора, че от приложената санкционна норма може да бъде направен извод за съответната техническа характеристика на превозното средство.

Това възражение е неоснователно, защото именно за правилното приложение на съответната санкционна норма с оглед установените факти, първоинстанционният съд дължи преценка. В този смисъл обективни елементи от състава на нарушението не могат да бъдат „извличани” от приложената от наказващия орган санкционна норма.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2397/02.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. №4647 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: