Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер            24.06.2011г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Павлина Стойчева

                            2. Даниела Драгнева

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Станимир Христов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 33 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Държавно горско стопанство – Бургас чрез адвокат М. против решение № 2021/13.12.2010г., постановено по НАХД № 4046/2010г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 40/27.09.2010г. и наложените на Ц.Д.Ц. *** административни наказания: глоба в размер на 300 лева на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат М., който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства.

Ответникът - Ц.Д.Ц. се представлява в процеса от надлежно упълномощената адвокат Бояджиева, която оспорва основателността на жалбата и пледира за отхвърлянето й. Не ангажира доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Ц.Д.Ц. против наказателно постановление № 40/27.09.2010г., издадено от директора на Държавно горско стопанство – Бургас, с което са му наложени следните административни наказания: глоба в размер на 300 лева на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на БРС отменя наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка: На 13.02.2010г., около 16,00 часа в землището на с. Димчево, на дигата на река Факийска до язовир “Мандра” са произведени изстрели, които са възприети от ловния надзирател Маринов. В последствие е установено, че автори на изстрелите са жалбоподателят Ц. и свидетелят Казаков. В момента на проверката Ц. не е представил на контролиращия орган документи за правоспособността си като ловец и за индивидуален лов, тъй като същите са останали в автомобила. На 15.02.2010 г. Ц. се явява в сградата на ДГС – Бургас, където представя изискуеми от закона документи. Независимо от това е съставен акт за установяване на административно нарушение, с който на дееца е вменено нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД. Актът е връчен на жалбоподателя и подписан от него с възражение в горния смисъл. Въз основа на него е образувано досъдебно производство № 04-258/2010г., което е прекратено с постановление на наблюдаващия прокурор изх.№ 2069/14.09.2010г. На 27.09.2010г. е издадено процесното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд –Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Наведените в касационната жалба отменителни оплаквания са основателни досежно приложението на чл.34, ал.3 от ЗАНН, но не водят до промяна в проверявания акт.

Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН образуваното административно-наказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. В настоящия случай е безспорно установено, че актът за установяване на административното нарушение е съставен на 15.02.2010г., а наказателното постановление е издадено на 27.09.2010г., т.е. след изтичане на визирания в чл.34, ал.3 от ЗАНН шестмесечен преклузивен срок. Видно от представените по делото доказателства, обаче, на 26.02.2010г. е образувано наказателно производство срещу виновното лице за престъпление по чл.237 от НК. Това производство е прекратено с постановление на прокурора от 14.09.2010г. При това положение срокът по чл.34, ал.3 ЗАНН се явява прекъснат за периода от 26.02.2010г. до 14.09.2010г. и не е изтекъл към момента на съставяне на наказателното постановление. Като е изложил аргументи, противоположни на горепосочените, Бургаският районен съд е формирал неправилен извод, който с оглед на крайния резултат от делото, обаче не е основание за отмяна на контролирания съдебен акт.

Първоинстанционното решение е произнесено при правилно приложение на материалния закон. С разпоредбата на чл.84, ал.1 от ЗЛОД е предвидено наказание за лице, което ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч. В конкретния казус не съществува спор, че Ц. е правоспособен ловец за 2010г., тъй като притежава надлежно заверена членска карта на НЛРС № 356240 и надлежно заверен билет за лов № БУ 0660, издаден от ДГС – Бургас. Същият е член на ловната дружинка в село Присад и секретар на същата. Притежава разрешително за индивидуален лов за дребен дивеч – гривек и бекас, което е валидно за периода от 02.02.2010г. до 28.02.2010г. Тези документи са представени на административния орган с възражението против акта за установяване на административно нарушение и установяват по категоричен начин несъставомерност на деянието по чл.84, ал.1 от ЗЛОД. При това положение Ц. е следвало да бъде санкциониран по реда на чл.84, ал.3 от ЗЛОД, който предвижда административнонаказателна отговорност за лице, което ловува без да носи ловен билет. Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Бургаският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2021/13.12.2010г., постановено по НАХД № 4046/2010г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 40/ 27.09.2010г., издадено от директора на Държавно горско стопанство – Бургас и наложените на Ц.Д.Ц. *** административни наказания: глоба в размер на 300 лева на основание чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...