О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                     19.01.2010г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на деветнадесети януари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря…………………………………………………………………………………….

и прокурора………………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 33 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл.118 и сл. от КСО.

Образувано е по жалба на Д.Д.З. *** против решение № 40/29.06.2009г., издадено от директора на РУ „СО” – гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № **********/01.10.2008г., издадено от ръководител „ПО”, с което на основание §7а от ПЗР на КСО е извършено преизчисляване на пенсии, считано от 01.10.2008г. Иска се от съда да отмени процесния акт. При служебно извършена проверка за допустимостта на оспорването, настоящият съдебен състав констатира, че същото е осъществено извън срока по чл.118, ал.1 от КСО. Съгласно правилото на цитираната правна норма решението на ръководителя на ТП на НОИ подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред съответния Административен съд. В настоящия случай решение № 40/29.06.2009г. е съобщено на жалбоподателя чрез писмо с обратна разписка, върху която е отбелязана дата на получаването му 01.07.2009г. и е положен печат с идентична дата. Жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство е депозирана в РУ „СО” – гр.Бургас на 16.12.2009г. и се явява просрочена. Изложеният юридически факт представлява процесуална пречка за разглеждане на жалбата и основание за прекратяване на настоящото производство като недопустимо.

Предвид гореизложеното, Бургаски административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Д.Д.З. *** против решение № 40/29.06.2009г., издадено от директора на РУ „СО” – гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № **********/01.10.2008г., издадено от ръководител „ПО”.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 33/2010г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                               СЪДИЯ:………………………..