ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 933

 

26.04.2018 година, град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова КАНД номер 339 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на  чл. 70 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по предложение на К. К.– и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство по наказателно постановление № 236/13.10.2016 г., издадено от инж. Иван Жабов – кмет на Община Средец, с което за нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите, на основание чл.266, ал.1 от с.з. на Д.В.Т. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв.

В предложението се излагат доводи за наличие на основание за възобновяване на администратинонаказателното производство по  чл.70, б. "в" ЗАНН. Иска се от съда да приеме предложението за основателно, да възобнови административнонаказателното производство по наказателно постановление № 236/13.10.2016 г. и да го отмени.

В съдебно заседание за вносителя – Окръжна прокуратура- Бургас, се явява прокурор Стоянова, която поддържа предложението за възобновяване на административнонаказателното производство.

Ответникът по предложението за възобновяване – Д.В.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът по предложението за възобновяване – И. П. Ж.- кмет на Община Средец, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. По делото е постъпила молба с вх.№ 4157/11.04.2018г. от пълномощника на кмета на Община Средец, в която се заявява, че не може да присъства на съдебното заседание, но не възразява да се даде ход на делото.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав, след като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, намира за установено следното:

Възобновяването на административнонаказателни производства е извънреден способ за контрол върху наказателното постановление и съдебното решение, с който приключва въззивното производство.

Института на възобновяването е свързан с наказателните постановления, които са влезли в сила, както и с решени и/или прекратени от съда дела, образувани във връзка с обжалването на наказателните постановления.

Законът предвижда случаите, в които могат да бъда възобновени аминистративнонаказателни производства: 1. по отношение на влезли в сила наказателни постановления; 2. по отношение на прекратени дела при обжалване на наказателни постановления; 3.при решени дела с предмет обжалване на наказателни постановления, когато е постановено съдебно решение.

Възобновяването означава да започне отново административно-наказателно производство с цел да бъде постановено ново решение. Този извънреден контрол се различава от обжалването. Обжалването е свързано с невлезли в сила наказателни постановления, а при производството по възобновяване необходимо е актовете да са влезли в сила.

В настоящата хипотеза, с НП ответника Т. е санкциониран за това, че на 12.08.2016г., в землището на с.Момина църква, община Средец, отдел 505, подотдел  „д1“ е извършил сеч на 65 бр. дървета /цер/, със среден диаметър в основата на пъна 28 см., с обща кубатура 36 пр. м3, немаркирани с КГМ. Постановлението е съставено на 13.10.2016г., в предвидените в ЗАНН срокове за това. Върху него е поставен печат – влязло в сила, и подпис, без посочване на конкретна дата на влизането в сила.

В предложението на Красимира Кателиева – и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство също не е посочена конкретна дата на влизане на НП в сила.

Поради липсата на доказателства относно факта на влизане в сила на наказателното постановление, съдът с протоколно определение от 01.03.2018 г. е дал задължителни указания на ответната страна – кмета на Община  Средец, да представи такива, както и да представи доказателства за реда и начина на връчване на акта /л.51/.

Във връзка с изпълнението на задължението, представител на кмета на Община Средец, с молба вх.№ 4143/11.04.2018г. /л.55/ е приложил по делото копие на пощенски плик с клеймо /л.56/. Видно от същия, писмото се е върнало, като върху него е направено нарочно отбелязване – НЕПОТЪРСЕНО.

Съгласно чл. 58, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение, а когато тези лица не се намират на посочения от тях адрес, а новият им адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. Тъй като в ЗАНН липсват изрични правила относно реда, по който да бъде извършено връчването, то предвид разпоредбата на чл.84 от същия закон, същото следва да се извърши съобразно чл.178 и сл. от НПК. В случая, липсват каквито и да е доказателства тези правила да са били спазени, преди да се приеме и да се отбележи, че НП е влязло в сила. Нещо повече, на самото НП не е посочена дата, считано от която същото се приема  за влязло в сила.

  Видно от приложената по делото преписка, Т. е бил търсен и уведомяван и на адреси, различни от този, на който е било изпратено НП. Липсват доказателства, административнонаказващият орган да е направил друг опит за връчване на постановлението, на някой от другите налични по делото адреси. Дори, видно от призовките, с които Д.Т. е бил призоваван за явяване по настоящото дело, същият не е бил намерен на адреса, на който му е било изпратено и съобщението за издадения акт.

При това положение, съдът намира, че административният орган не е доказал по-безспорен начин, нито личното връчване на издаденото наказателно постановление № 236/13.10.2016г., нито спазването на процедурата по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН при ненамиране на лицето – адресат на НП, а именно: отбелязване върху наказателното постановление, че то се счита за връчено по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН и съответно посочване на дата на влизането му в сила.

Предвид изложеното, следва че не са налице материалноправните предпоставки за продължаване на производството по възобновяване и искането на прокурора при Окръжна прокуратура – Бургас, като НЕДОПУСТИМО следва да бъде оставено без разглеждане.

По изложените съображения и на основание чл. 73 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 12.04.2018 г., с което е даден ход на делото по същество.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложение на К. К. – и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас за възобновяване на административно-наказателното производство по наказателно постановление № 236/13.10.2016 г., издадено от инж. И. Ж. – кмет на Община Средец, с което за нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите, на основание чл.266, ал.1 от с.з. на Д.В.Т. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД номер 339/2018 година по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването до страните за постановяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

                    

2.