ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА К.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия К.

Административно дело номер 339 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.К.Н., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Сунгурларе, редовно уведомен, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА молба с вх. №4053/18.04.2016 г. от адвокат Г. – процесуален представител на ответника, с която заявява, че в община Сунгурларе не е открито писмо изх. № 94-4-30/21.03.2015 г. на кмета на община Сунгурларе до инж. Н.Д., но в деловодната система на общината се съдържа запис за писмото с посочения номер и служител отговорен за кореспонденцията – Р.К..

 

АДВОКАТ Т.: В тази връзка, с оглед на обстоятелството, че писмото не може да бъде представено, аз представям един констативен протокол, който касае абсолютно същите отдели. Констативният протокол е от Регионална дирекция по горите Бургас, в който са дадени препоръки на инж. Д. да представи писмени обяснения във връзка с отделите 186„е“ и 225 „ж“. Това е предхождащо писмото доказателство.

 

АДВОКАТ Г.: Не се противопоставям да бъде приет.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения констативен протокол № 026968/17.03.15 година.

 

АДВОКАТ Т.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

АДВОКАТ Г.: Моля да приключите събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед на кмета на община Сунгурларе за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ като незаконосъобразна, издадена в нарушение на административнопроцесуалните и материалните норми.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, за което представям списък разноски.

Представям писмена защита, в която съм изложила подробни съображения.

 

АДВОКАТ Г.: Молим да оставите жалбата без уважение и да потвърдите заповед № 27/13.01.2016 г., с която на жалбоподателката е наложено за нарушение на служебната дисциплина дисциплинарно наказание „Порицание“. Считаме, че в настоящото производство се събраха достатъчно доказателства, с които се установява извършеното нарушение на служебната дисциплина, неизпълнение на служебните задължения, визирани изрично в оспорената заповед и изпълнение на процедурата по налагане на дисциплинарното наказание.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в определен от Вас срок.

Представям документ, удостоверяващ, че адвокатското възнаграждение е постъпило по сметката ми. Моля да ми присъдите разноските в производството, в размер на посоченото възнаграждение, в размер на 420 лева.

 

Съдът ДАВА на процесуалния представител на ответника 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: