ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети март                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА К.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия К.

Административно дело номер 339 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.К.Н., редовно призована, се явява лично и с адвокат Т. от Адвокатска колегия Сливен, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Сунгурларе, редовно призована, се представлява от адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Р.К.Н. против заповед № 27/13.01.2016 г. на кмета на община Сунгурларе, с която й е наложено дисциплинарно наказание „порицание”.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата на основанията, изложени в нея. Към настоящия момент няма да представям доказателства.

АДВОКАТ Г.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна, като твърдим, че жалбоподателката е извършила нарушенията, за които й е наложено дисциплинарно наказание,  при спазване на процедурата по Закона за държавния служител. Нарушението е установено с писмените документи, приложени към административната преписка, затова нямам искане за други доказателства, освен приемането на същите.

Жалбоподателката е направила искане за разпит на двама свидетели. Не е уточнено за установяване на какви обстоятелства се искат тези свидетели. След като се направи уточнение в съдебно заседание, евентуално ще направим и ние искане за събиране на гласни доказателства.

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо Председател, оспорваме представените протоколи от 27.08.2015 г. и от 23.11.2015 г., като заявяваме, че те не са били сведени до знанието на жалбоподателката. Освен това те не носят нейния подпис и не могат да й бъдат противопоставени. Оспорваме съдържанието на тези протоколи. По времето, когато е бил съставен и приет вторият протокол, жалбоподателката даже е била и в отпуска. Освен това, съгласно договор № 16/11.02.2015 г., сключен между община Сунгурларе и Н.Д. –лесовъд, е видно, че контролът и ръководството на ползването и стопанисването на горите е възложен на лицензирания лесовъд, т. е. нарушенията, за които е ангажирана дисциплинарната отговорност на жалбоподателката, не са извършени от нея. Моля да задължите ответната страна да представи цитирания договор.

Не поддържаме искането за разпита на свидетели.

АДВОКАТ Г.: Не отговаря на истината твърдението, че въпросните протоколи не са сведени до знанието на жалбоподателката. Най-късно в образуваното дисциплинарно производство и във фазата по събиране на обясненията, тя е била запозната с въпросните документи, взела е отношение по тях. По същество констатациите в протоколите не се оспорват и в представената по делото жалбата срещу заповедта за дисциплинарно наказание. Оспорва се автора на нарушенията, които са констатирани във въпросните протоколи.

АДВОКАТ Т.: Оспорваме истинността на съдържанието на двата протокола по чл. 193 ГПК.

АДВОКАТ Г.: Ще се ползваме от тези протоколи. Касае се до диспозитивни документи, така че не е необходимо да се открива производство по тяхното оспорване. Установяването на съдържанието се извършва с всички допустими средства по ГПК в хода на самото съдебно производство. И в този случай изявлението ни се свързва по-скоро с обстоятелството, че не носим отговорност за истинността на съдържанието, по-скоро тежестта за установяване истинността на съдържанието на тези документи.

АДВОКАТ Т.: Свидетелстващи са тези документи според мен и считам, че страната, която ги е представила носи тежестта на доказване.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните, на основание чл.193 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на представените протоколи от 27.08.2015 г. и 23.11.2015 г., като УКАЗВА на жалбоподателя, че на основание чл. 193, ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК тежестта за доказване на истинността на документа пада върху страната, която го оспорва.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи поискания договор №16/11.02.2015 г., сключен между община Сунгурларе и Н.Д..

 

АДВОКАТ Т.: Към настоящия момент нямаме други доказателствени искания.

АДВОКАТ Г.: Също нямам други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.04.2016 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: