ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми април                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА К.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия К.

Административно дело номер 339 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.К.Н., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Сунгурларе, редовно уведомена, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Г.: Представям и моля да приемете договор №16/11.02.2015 година.

АДВОКАТ Т.: Да се приеме представения договор.

Представям и моля да приемете Заповед № 383/06.11.2015 г., от която е видно, че жалбоподателката е била в платен годишен отпуск от 06.11.2015-10.12.2015 година. Тази заповед я представяме във връзка с наведените твърдения, че по време на извършване на проверката и съставяне на протокола тя е била в отпуск и по никакъв начин този протокол не е сведен до нейното знание, нито пък препоръките, които са били вписани в него. Представям и моля да приемете доклад от инж.Р.К.Н., с който уведомява кмета на община Сунгурларе във връзка с препоръки, които са й дадени, че не могат да бъдат изпълнени от нея, тъй като това е от компетенцията на инж. Д.. Представям също така писмо до инж. Д. относно даване на  обяснения за отдел 186 „е“ и 225 „ж“, за които отдели е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателката във връзка с атакуваната заповед.

АДВОКАТ Г.: Ваша чест, понеже в ръководството на общината е налице промяна, не разполагаме със съответните документи, затова ще Ви моля да задължите жалбоподателката да представи оригиналите на документите, от които представи копия в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.: Документите са официални в общината и следва да се изискат от там. Аз имам копия и в момента представям оригинал само на доклада, който имам у мен.

 

СЪДЪТ свери  оригинала на доклада и констатира, че докладът е същият като представеното заверено копие и върна същия на жалбоподателката.

Относно писмо с изх. № 94-4-30/21.03.2015 г. на кмета на община Сунгурларе до инж. Н.Д. – лицензиран лесовъд, съдът счита, че с оглед автора на документа и заявеното от жалбоподателката, че вече не е в общината и че не може да представи оригинал, с оглед относимостта му към предмета на спора, следва да го изиска от ответника, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения доклад, заповед за отпуск и договор №16/11.02.2015 г. като доказателства по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи писмо с изх. № 94-4-30/21.03.2015 г. на кмета на община Сунгурларе до инж. Н.Д..

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.05.2016 г. от 14:10 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: