ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 07.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 339 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило от процесуалния представител на ответника писмо, в което е заявено, че не са известни други документи които да съставляват част от административната преписка различни от тези, приложени вече по делото.

В потвърждение на заявеното към писмото е представена разпечатка от информационната система на  Дирекция „МПДТР” при община Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили писма от началника на РУП – Казанлък, писмо от началника на РУП – Чирпан, писмо от началника на І РУП - Стара Загора и писмо от началника на сектор КИАД при ОД на МВР Стара Загора.

 

АДВ. Д.: Запознах се с докладваните писма в момента. Не възразявам да се приемат писмените доказателства. Очевидно в Стара Загора има няколко районни управления. Считаме, че мястото на произшествието е различно от района на І РУП Стара Загора, поради което считам, че следва да изчакаме отговора и от останалите районни управления. Считам, че при наличието на данни за извършено престъпление на територията на Стара Загора, информацията би следвало да се съхранява и в Районна прокуратура гр. Стара Загора. За по-голяма сигурност би могло да се изиска сведение от Районна прокуратура Стара Загора дали се съхраняват жалби или сигнал за процесния автомобил.

            ЮРИСКОНСТУЛТ М.: Да се приемат доказателствата. Да се премине към съдебни прения.

        

         С оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените и докладвани от съда документи като писмени доказателства по делото.

         По повод формулираните от адв. Д. доказателствени искания съдът намира същите за неоснователни по следните съображения:

         Видно от писмо рег. № 41489 от 28.08.2014 г. от Началник сектор „КИАД” при ОД на МВР гр. Стара Загора, последният е уведомил Административен съд – Бургас за това, че в периода от 2004-2005 г. на територията на ОД на МВР гр. Стара Загора няма регистрирана жалба от името на жалбоподателя В.Х.Д.. В цитираното писмо безпротиворечиво се твърди, че в цялата територия на областната дирекция липсват данни за постъпила такава жалба. В този смисъл съдът намира за безпредметно да иска информация от всяко едно отделно районно управление за наличието, респективно за липсата на такава подадена жалба още повече, че и самият жалбоподател твърди, че не знае в кое районно управление е подал жалбата си. От друга страна липсата на информация и конкретика по повод подадената жалба прави безпредметна необходимостта от изискване на информация за липсата на така формулираните доказателствени искания от адв. Д..

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ доказателствените искания формулирани от адв. Д..

 

         АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства.

 

 

         Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата. Считаме, че не е налице данъчно правоотношение по повод притежавания от доверителя ми автомобил, тъй като същият не е собственост, а както знаем данък МПС се дължи само по отношение на притежаван и собствен лек автомобил.

         ЮРИСКОНСТУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата най-вече като недоказана предвид липсата на годни доказателства, подкрепящи тезата на жалбоподателя, че превозното средство е погинало към въпросния период. Моля да ни се присъди юрисконстултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: