ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 339 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. Д., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от В.Х.Д. против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ010729 от 17.12.2013 г., издаден от гл. експерт, потвърден частично с Решение № 94-01-1600/1/17.01.2014 г. на директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Поддържам направеното доказателствено искане за представяне на копие от бележката от гр. Стара Загора. За събитието, което се случи - подпалване на автомобила преди 10 г., не сме запазили документите. Единственият документ, който е бил предоставен на клиента ми е бил представен пред данъчната служба, като екземпляр от него ние не сме запазили. Поддържам и искането си да бъде представено пълното досие по повод притежавания автомобил от момента на регистрирането му в данъчната служба до настоящия момент. Считам, че така представената административна преписка не е в цялост, тъй като видно от нея няма нито документ за регистрация на автомобила, нито справката, която е представена от МВР гр. Стара Загора преди около 10 г. Няма да сочим други доказателства на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да правя доказателствени искания.

По повод на доказателствените искания на ответната страна не ми е известно да има други документи, свързани с административната преписка, които не са приложени по делото, в т.ч. и декларацията, като най-вероятно информацията за този автомобил е представена служебно от регистрите на КАТ към 1998 г. – т.е., тогава, когато влиза в сила сега действащият закон за МДТ. По мое сведение, това е станало по електронен път и предвид дългия период от време, не съм срещал други документи.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДА СЕ ИЗИСКА от ІІІ-то неучастващо по делото лице - ОД на МВР гр. Стара Загора писмена информация относно следните факти и обстоятелства: в периода 2004-2005 г. подавана ли е, съответно регистрирана ли е жалба от името на В.Х.Д., ЕГН ********** ***, в която същият да е подал информация за противозаконно отнемане на собствения му лек автомобил марка „ВАЗ-21011”, с рег. № * **-**. В случай, че такава жалба е била подавана и е налична към момента, заверено копие от същата да бъде изпратена за прилагане по делото.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да окомплектова административната преписка с всички документи, находящи се в досието на собствения на жалбоподателя лек автомобил от датата на регистрирането му до настоящия момент.

В случай, че по цитираното досие не са налични други писмени доказателства различни от представените до момента, това обстоятелство следва да бъде надлежно удостоверено посредством писмена справка, представена от ответника по оспорване.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.10.2014 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: