Р Е Ш Е Н И Е  № 346

 

 

гр.Бургас  31.03.2009г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, VІ състав, в закрито заседание на тридесет и първи март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                                         СЪДИЯ:    Л.А.

                                                                        

като разгледа адм.д.№339 по описа на Административен съд-Бургас за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.294 - чл.298 от АПК и се разглежда в закрито съдебно производство, на основание чл.297, ал.1, във връзка с чл.234, ал.1 и чл.274 от АПК.

Образувано е по жалба на Самър СПС”ООД гр.Бургас, представлявано от управителя П.Д. срещу действие на частен съдебен изпълнител рег.№800 в КЧСИ по идп.д.№20098000400030/2009г., изразяващо се в пристъпване към изпълнение на Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас, чрез насрочване на следните изпълнителни действия : 1. прекъсване захранването на обекта с ел.енергия и водоподаването от компетентните органи; 2. ограничаване достъпа до сградата, които да бъдат извършени на 17.03.2009 г. от 09.30 ч. в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг, УПИ ІІ, в кв.8 по плана на к.к.Слънчев бряг-изток. За предприемането на тези действия частният съдебен изпълнител е съобщил на жалбоподателят чрез писмо, изх. № 01897/25.02.2009г. Писмото представлява съобщение до Самър СПС”ООД гр.Бургас за пристъпване към принудително изпълнение, с която е насрочена и дата за принудителното изпълнение  - 17.03.2009г. от 09.30 ч., в изпълнение на влязло в сила Решение №951 от 23.10.2008г., постановено по адм.д.№839/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас, с което е възложено изпълнението Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас на съдебен изпълнител с район на действие БОС.

В жалбата се посочва, че насрочените действия са незаконосъобразни и противоречат на процесуалните разпоредби на АПК. Наведено Е възражение, че процедурата по изпълнението на заповедта на началника на РДНСК-Бургас е ненадлежна, т.к. не е съобщено на всички заинтересувани лица, като се посочва, че такива са 14 собственици на самостоятелни обекти в имота, предмет на заповедта, подлежаща на изпълнение. Друго релевирано с жалбата оплакване е, че липсва покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл.277 от АПК, тъй като писмо изх. № 01897/25.02.2009г. няма реквизитите на такава покана. На последно място посочва, че Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас е изпълнена, освен това строителното разрешение и акта за узаконяване сочат за отстраняване на предпоставките за издаването й.  

Ответникът по жалбата – частният съдебен изпълнител рег.№800 в КЧСИ, изразява становище за недопустимост на жалбата, поради липса на предмет, тъй като жалбоподателят обжалва предстаящи, насрочени действия, които все още не са изпълнени. Правен интерес от обжалване на действията на органа по изпълнението, според ЧСИ, би възникнал за жалбоподателя едва след извършването им. Въпреки тези възражения, ако съдът счете, че правото на жалба е редовно упражнено, в условията на евентуалност, поддържа становище, че жалбата е неоснователна. ЧСИ изпълнява влязло в сила Решение №951 от 23.10.2008г., постановено по адм.д.№839/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас, с което е възложено изпълнението на влязъл в сила административен акт с адресат – жалбоподателят. Изпълнителното производство е образувано с оглед това възлагане на съда за привеждане в изпълнение на Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас, тъй като административният орган бездейства.

С Решение №951 от 23.10.2008г. по адм.д.№839/2008г. състав на Административен съд гр.Бургас е възложил изпълнението на Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас на съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд – гр.Бургас.

С Постановление от 26.01.2009г. частният съдебен изпълнител рег.№800 в КЧСИ И.Б. по молба на Г.М.Г. като ЕТ”ГМ-Тръмбешки – Г.Г.” е образувала изп.д.№ 20098000400030 от 2009г. за изпълнение на Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас, с правомощия възложени й с Решение №951 от 23.10.2008г., постановено по адм.д.№839/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Със Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи  на строеж „Сезонна жилищна сграда”, находяща се в УПИ ІІ, кв.8 по плана на к.к.Слънчев бряг-изток, общ.Несебър, с възложител Самър СПС”ООД гр.Бургас. Със същата заповед на адресата й е определен срок за доброволно изпълнение.

 Съдът намира жалбата за допустима, като подаден в срок от лице, което има правен интерес да обжалва атакуваните действия. Разгледана по същество е неоснователна. 

Съгласно разпоредбата на чл.294 от АПК на обжалване подлежат постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението. Тази защита е както срещу недопустимостта на самото изпълнение, поради липса на изпълнително основание, така и срещу порочно изпълнение или неизпълнение на процесуални задължения на органа по изпълнението. Предмет на защита са както волеизявленията на органа по изпълнението по допустимостта или движението на изпълнителното производство, така и фактически действия, с които той осъществява процесуалните си правомощия. Съгласно молба-уточнение от жалбоподателя с вх. № 2048/24.03.2009г. жалбата му е насочена срещу действия на частния съдебен изпълнител, изразяващи се в пристъпване към изпълнение на заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК – Бургас, чрез насрочване за 17.03.2009г. от 9.30 ч. извършването на следните действия: т.1 Прекъсване захранването на обекта с ел.енергия и водоподавене от компетентните органи; т. 2 ограничаване достъпа до сградата, а не срещу самото съобщение. Не може да бъде споделено становището на частния съдебен изпълнител, че жалбата е недопустима, тъй като е насочена срещу действия, които са фактически по своя характер и не са осъществени все още. Всяко действие или бездействие или волеизявление на органа по изпълнението, който в случая е частен съдебен изпълнител, е предмет на предвидената в чл. 294 от АПК защита. Жалбоподателят не обжалва фактическите действия, които действително към момента на жалбата все още не са се осъществили, а обжалва самото пристъпване към извършване на принудителни действия по изпълнение на заповед № 169/2005 г., което, предвид изпратеното и получено от жалбоподателя писмо от частния съдебен изпълнител с изх. № 01897/25.02.2009г., са предприети с оглед съдържащото се в това писмо волеизявление на органа по изпълнението за насрочване на конкретна дата и час за извършване на посочените в писмото фактически действия по изпълнението.   

Предприемането на изпълнителните действия е основано на съдебно решение и на влязла в сила заповед на административен орган. В този смисъл е налице годно правно основание за извършване на такива действия. В конкретния случай задълженото лице е жалбоподателя, видно от диспозитива на заповед № 169/2005 г., където той е посочен като единствен адресат, на когото е вменено задължението да изпълни доброволно спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж „Сезонна жилищна сграда”, посочен е срок за доброволно изпълнение, освен това е забранен достъпа до строежа. В същата заповед  административния орган е указал на изпълнителя на строежа, който е жалбоподателя по настоящето дело да предприеме необходимите действия по снабдяване на строежа с необходимите строителни книжа. Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че изпълнителните действия, които са предприети не са съобщени на всички заинтересовани лица, както и че тези лица не са конституирани като надлежни страни в изпълнителното производство. С тези доводи жалбоподателят се домогва да упражнява право на жалба на трети лица, без да има надлежни пълномощия за това, като абсолютно недопустимо ги навежда от свое име,  като посочва обстоятелства, които по никакъв начин не засягат неговите интереси. Правилно в становището си частният съдебен изпълнител е посочил, че длъжници по изпълнението могат да бъдат лицата, посочени в изпълнителното основание. В случая изпълнителното основание е заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК – Бургас, в което като задължено лице е посочен само и единствен жалбоподателя. Решение № 951/2008г. на Административен съд Бургас само възлага изпълнението на влезлия в сила административен акт на изпълнителен орган извън титулярния – административния орган издал акта, на частен съдебен изпълнител на основание чл.298, ал.3 от АПК. Това решение обосновава правомощията на конкретния частен съдебен изпълнител да осъществява принудително изпълнение на посочения административен акт. Изпълнителният орган няма правна възможност да излезе извън субективните и обективни предели на изпълнителното основание, като конституира по изпълнителното дело лица, които липсват като адресати в изпълнителното основание.

Съдът намира за неоснователно и твърдението на жалбоподателя за липса на покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл.277 от АПК. Съгласно тази разпоредба органа по изпълнението отправя до длъжника покана за доброволно изпълнение в четиринадесет дневен срок от получаването. В конкретния случай титулярния орган по изпълнението – началника на РДНСК Бургас, със заповед № 169/2005 г. е определил срок за доброволно изпълнение, който е конкретно посочен в самата заповед.  С оглед на наличието на такъв диспозитив в заповедта, тя се явява и покана за доброволно изпълнение, поради което факта, че частния съдебен изпълнител не е изпратил изрична такава покана, в конкретния случай не е съществено нарушение на процесуалните правила и не може да обоснове незаконосъобразност на действието изразяващо се в пристъпване към изпълнение на заповед № 169/2005г. чрез насрочване на фактически изпълнителни действия.

Недоказани са твърденията на жалбоподателя, че е изпълнил заповед № 169/2005г. За тези твърдяни от него факти липсват доказателства, още повече, че дори и да е извършвал някакви действия свързани със снабдяване на строежа с необходими строителни книжа, те следва не просто да се твърдят, а да бъдат установени по надлежен ред от органите на РДНСК и въз основа на тях да бъде издадена заповед от началника на РДНСК, с която да бъде разрешен достъпа до строежа и да бъде възстановено изпълнението на строително-монтажните работи. Безспорно с оглед на доказаните по настоящото дело и по административно дело 839/2008 г. по описа на АС-Бургас факти, заповед с такъв характер не е издавана от началника на РДНСК.

По всички изложени съображения, настоящият състав приема, че не са налице твърдените от жалбоподателя пороци, и жалбата, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното и на основание чл.298 от АПК, Административен съд - Бургас, VІ състав,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Самър СПС”ООД гр.Бургас, представлявано от управителя П.Д., със съдебен адрес ***, адв.К., срещу действие на частен съдебен изпълнител рег.№800 в КЧСИ по идп.д.№20098000400030/2009г., изразяващо се в пристъпване към изпълнение на Заповед № 169/30.08.2005г. на началника на РДНСК-Бургас, чрез насрочване на следните изпълнителни действия : 1.прекъсване захранването на обекта с ел.енергия и водоподаването от компетентните органи; 2.ограничаване достъпа до сградата, които да бъдат извършени на 17.03.2009г. от 09.30 ч. в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг, УПИ ІІ, в кв.8 по плана на к.к.Слънчев бряг-изток.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.

Препис от решението, на основание чл.138 от АПК, да се изпрати на страните.

 

 

                                                        Съдия: