Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

град Бургас 31 октомври 2008 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в публично заседание, проведено на шестнайсети септември през две хилядна и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 339 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от „Национална спортна база” ЕАД *** против заповед № Z – 58/ 23. 01. 2008 год. на кмета на община Созопол за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 1448, 1447, 1498 и 1497 в м. „Мисаря”  за тяхното урегулиране, оформя се нова улица, ситуират се нови застроителни триетажни обеми с посочени градоустройствени показатели. В с. з. молителя се представлява от юрисконсулт К., ангажират допълнителни доказателства, моли се за уважаване на искането за отмяна на акта. Развиват се доводи за това, че за техния имот с новата разработка се предвижда продължение за новопредвидената улица с ширина от 10 м, което ще наруши целостта на УПИ ІІ, т. е. площ, че за проекта за ПУП – ПРЗ липсва необходимия обем и съдържание съгласно нормативните изисквания. Тези доводи са преповторени и доразвити в пода на съдебното производство.

Подадена е и още една жалба от „Комстрой 94” ЕООД *** като собственик на ПИ 1497 в кв. 87. Твърди се, че така одобрената регулация е неприложима с оглед на чл. 17 от ЗУТ и §. 6, ал. 4 и ал. 5 от ПР на ЗУТ, като се развиват мотиви в тази насока. Също така се прави оплакване за нарушение на чл. 27, ал. 2 от ЗУТ относно икономичното осъществяване на ПУП.

Ответникът община Созопол се представлява от адв. Б. Й. оспорва жалбата, представя преписката по акта, моли за отхвърляне на жалбата.

Заинтересованите лица не вземат становище, не ангажират доказателства и не изразяват мнение по съществото на спора.

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбите са подадени в законоустановения срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от легитимирани за това лица с правен интерес от обжалването и отговаряща на формалните изисквания, което ги прави редовни – чл. 158 от АПК и  допустими – чл. 159 от АПК за разглеждане по същество.

С обжалваната заповед № Z – 58/ 23. 01. 2008 год. на кмета на община Созопол за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 1448, 1447, 1498 и 1497 в м. „Мисаря”  за тяхното урегулиране, оформя се нова улица, ситуират се нови застроителни триетажни обеми с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване 50%, максимална височина от 10 м, нови едноетажни застроителни обеми с обслужващи функции. Заличава се квартал 100 и новообразуваните УПИ се номерират по последователност към съществуващите. Като основание на за издаване на заповедта е посочено чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който текст определя вида на ПУП, а именно ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване), чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, определящ, че влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът, както и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, даващ възможност за изменение на влязъл в сила ПУП, ако има съгласие на всички пряко заинтересовани собственици.

С жалбата на „Национална спортна база” ЕАД гр. София се въвежда довода, че се предвижда продължение за новопредвидената улица с ширина от 10 м, което ще наруши целостта на УПИ ІІ, т. е. площ.

По делото е допусната и приета съдебно – техническа експертиза, която е приета от съда като компетентно и безпристрастно дадена. С нея в. л. заявява, че проектираната улица и тупик не засяга регулационните граници на УПИ ІІ, предназначен за „Спортно олимпийска база”. Разстоянието между осевите точки 744 – 742 са съобразени, така както изисква чл. 81, ал. 1 от ЗУТ. В този текст е предвидена минимална ширина от 6 м, а в конкретния случай е 10 м. Това налага като извода, че направеното с жалбата оплакване е неоснователно и като такова трябва да се отхвърли.

По повод на другото оплакване в същата жалба за това, че за проекта за ПУП – ПРЗ липсва необходимия обем и съдържание съгласно нормативните изисквания като се конкретизира, че липсва извадка от действащия план и изменения план за регулация и застрояване. По представената преписка на лист 45 от делото е проекта за изменение на план за застрояване, а на лист 58 проекта за изменение на плана за регулация. На л. 70 се намира визата за проектиране, която по съществото си представлява извадка от действащия план. По този начин се опровергават от фактическа страна оплакванията.

Другият жалбоподател „Комстрой 94” ЕООД  се легитимира като собственик на ПИ 1497 от кв. 87 в м. „Мисаря” по плана на гр. Созопол. Така посочения имот е предмет на процесния ПУП – ПРЗ. От фактическа страна изразеното несъгласие и недоволство от заповедта е достатъчно основание да се счете, че не е налице посоченото правно основание – чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, че изменението се допуска по общо съгласие на заинтересованите собственици. По делото има мотивирано предписание от кмета на община Созопол от 25. 01. 2007 год., с която се допуска за да се проведе процедура за изменение. Кметът на община е в правомощията си по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ издава мотивирано предписание за допускане или отказ да се изработи ПУП. Това става само след писмено становище на главния архитект на община – чл. 135, ал. 3 от ЗУТ (в редакцията, която е била в сила към момента на издаване на предписанието, сега това изискване е по ал. 4). По делото няма представено такова становище. В самото мотивирано предписание е изписано предложение на общинския експертен съвет от 23. 01. 2007 год., което не е представено по делото, но то по никакъв начин не може да замести становището на главния архитект на общината. Това е съществено нарушение на процесуалните правила при провеждане на процедурата по одобряване на ПУП – ПРЗ, което обуславя отмяната на цялата заповед.

В. л. по делото потвърждава, че за имотите предмет на плана това е първа регулация, въпреки, че за местността има регулационен план одобрен със заповед № РД 02 – 14 – 73/ 1989 год. по реда на ЗТСУ. Тази дворищна регулация може да се приложи и при действието на ЗУТ по реда на §. 6у ал. 2 от ПР на ЗУТ в 6 месечен срок от влизане на закона в сила – 31. 3. 2001 год. В противен случай се прилага реда по ЗУТ.  Следователно одобрения със заповед № РД 02 – 14 – 73/ 1989 год. по реда на ЗТСУ дворищно регулационен план не е приложен и е недействащ за тези имоти. 

Съдът извърши проверка на оспорения индивидуален административен акт, независимо от изложените доводи с оглед на разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК за наличие на отменителни основания по чл. 146 от АПК с оглед на ангажираните от страните доказателства по делото.

Заповедта е издадена от кмета на община Созопол, който се явява компетентния орган по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. Това прави заповедта издадена от компетентен орган в рамките на неговите правомощия по закон.

Посочените правни основание в заповедта не кореспондират с доказателствата по делото. Няма никакви доказателства за това как и в какво се състоят съществените променени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът за да може да направи преценка съда. За другото правно основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ се установи, че по делото няма изрично документирано съгласие на всички носители на вещни права в имотите, предмет на плана. Нещо повече, не се представи заявлението сложило начало на процедурата пред общината. Отделно от това няма обяснителна записка към изготвения проект, липсва комуникационно – транспортна схема, съгласуване с В и К и Енерго разпределителния оператор на ел. енергия.

Мотивиран от изложеното, първи състав на Административен съд Бургас намира оспорената заповед Z – 58/ 23. 01. 2008 год. на кмета на община Созопол за незаконосъобразно и като такава трябва да се отмени.

На основание чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Тълкувателно решение № 1/ 14. 01. 2008 год. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 19/ 2007 г., решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас

 

Р     Е       Ш     И       :

 

ОТМЕНЯ заповед заповед № Z – 58/ 23. 01. 2008 год. на кмета на община Созопол за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 1448, 1447, 1498 и 1497 в м. „Мисаря”  за тяхното урегулиране, оформя се нова улица, ситуират се нови застроителни триетажни обеми с посочени градоустройствени показатели. 

Решението е окончателно и поради това необжалваемо.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :