ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3398 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.В.М. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощен.

За ответника началник група сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод жалбата на П.В.М. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0769-002844 от 26.09.2017г. на началник група към ОД МВР Бургас, с която е прекратена регистрацията на ППС за срок от 1 година и са отнети 2 броя регистрационни табели № А0127КМ и свидетелство за управление на моторно превозно средство № 00775231.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства по опис на л.2 от делото.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете, че делото е изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна. Имаме един аргумент и това е, че разпоредбата на чл. 171, т.2а от ЗДВП предвижда определен срок за тази мярка. Административният орган е определил максималния в закона срок, без обаче да мотивира своя акт, със специални факти и обстоятелства, които са го мотивирали да определи мярката в максималния срок. Това прави оспорения акт необоснован. Този пропуск, който е допуснал административният орган, представлява нарушение на материалния закон, който по смисъла на чл. 59, ал.1 от АПК, изисква пълно мотивиране на постановения акт, в т.ч. и продължителността на наложената санкция, която определя интензитета на правната сфера на жалбоподателя. Този пропуск няма как да бъде саниран, включително и от съда, поради което моля да отмените заповедта като незаконосъобразна. Моля за постановяване на съдебен акт в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: