ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 3394 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

За КАСАТОРА ЕТ“Стела-Станка Янева“ редовно и своевременно уведомен, се явява адвокат Видова.

 

ОТВЕТНИКА ТД на НАП Бургас редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Становище по хода на делото:

         

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

 

АДВОКАТ ВИДОВА: Поддържам касационната жалба. По доказателствата, нямаме доказателствени искания и няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

АДВОКАТ ВИДОВА: Уважаеми административни съдии, моля да уважите касационната жалба като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения. Намирам решението на първоинстанционния съд за неправилно. Същото се обосновава единствено и само на обстоятелството, че при извършената проверка  е установено нарушение не издаване на фискална бележка при извършена контролна покупка, при което съдът е заключил, че разликата се дължи на неотразени приходи. Това обаче е само едно предположение. В производството беше доказано, че сумата представляваща разлика са средства оставени  за заплащане на доставки, като в първата инстанция бяха представени фактури и касови бележки за извършени плащания. Предвид изложеното, моля да отмените решението на районния съд, както и наказателното постановление изцяло като неправилно и незаконосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, моля оставите в сила решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно, а касационната жалба като неоснователна без уважение. Доводите за налични парични средства за плащане на доставки, в случая е ирелевантен, тъй като е налице  процедура как следва да бъдат формирани в касата и отразени тези суми, обстоятелство, което не е било налично по време на проверката.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: