ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2018, 04.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХІІ-ти административен състав

на четвърти април                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

Административно дело номер 338 по описа за 2018 година                

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.К., редовно призован, не се явява.

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с представено пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в деловодството на съда е постъпило телефонно обаждане от жалбоподателя с искане за отлагане на делото за по-късен час. Телефонното обаждане е оформено в резолюция от деловодител Е.Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не възразявам делото да бъде отложено за по-късен час, но моля същото да не бъде отлагано за по-дълъг период от един час.

 

Съдът, с оглед постъпилото телефонно обаждане от жалбоподателя за отлагане на делото за след един час,

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото за по-късен час, а именно за 14,40 часа.

 

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.К., редовно призован, явява се лично.

За ОТВЕТНИКА се явява юрисконсулт В..

 

          По хода на делото:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

  ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

   Производството по делото е образувано по жалба от К.Д.К. *** против Решение № 1012-02-332#1/24.01.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 2113-02-3189#10/20.12.2017 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – Бургас.

 

    По делото е постъпила административната преписка.

    Съдът ДОКЛАДВА постъпила писмена молба от жалбоподателя с вх. № 2740/08.03.2018 г., в която е направено искане за разпит на двама свидетели. 

    Постъпило е писмено становище от процесуалния представител на ответника с вх. № 3042/15.03.2018 г., в което е направено възражение относно направеното искане за разпит на свидетели, като с определение на съда № 608/16.03.2018 г., същото е оставено без уважение.

  Съдът на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

   На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

    ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата. В днешно съдебно заседание Ви представям и моля да приемете удостоверение с изх. № 5509-18-258/31.01.2018 г., издадено от НОИ – Териториално поделение - Силистра. Няма да соча други доказателства.

    Аз не оспорвам дните, а категорията труд.

     ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

      Моля да приемете административната преписка, която е приложена в цялост. Да се приеме представеното писмено доказателство.

             Поддържам изразеното в писменото становище, че свидетели са недопустими в рамките на настоящото производство.

      Нямам други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

          Съдът по доказателствата

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и представеното от жалбоподателя в днешно съдебно заседание удостоверение с изх. № 5509-18-258/31.01.2018 г., издадено от НОИ, ТП – Силистра.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата.

Моля същата да бъде уважена. Не съм съгласен с решението на директора на ТП на НОИ – Бургас.

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Госпожо съдия, моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ – Бургас, тъй като считам, че то е правилно и законосъобразно. Административният орган е обсъдил всички приложени към пенсионната преписка доказателства. Изпълнил е задълженията си по АПК за законосъобразност на разпореждането. Правилно пенсионният орган е приел, че категорията на лицето е ІІ категория. Липсват каквито и да е доказателства в обратната посока и затова Ви моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ – Бургас.

Относно представеното в днешно съдебно заседание удостоверение, заявявам, че е ново доказателство, което не е било взето под внимание при произнасянето на директора, но не се различава от тези, които са издадени от ТП на НОИ – Добрич. Жалбоподателят не посочва по кой текст от отменения правилник, е следвало да бъде признат стажът. В този смисъл е и практиката на Административен съд Добрич - Решение от 22.06.2012 г по административно дело № 212/2012 г.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:58 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: