ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 338 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:31часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Г.Б., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните и техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против решение № 108/16.12.2015г. на директора на ТД на НАП Бургас, в частта, в която е потвърдено разпореждане изх.№05102/2004/01247/08.10.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен.

 

АДВОКАТ Т. – Поддържам жалбата.

Представям списък с разноските, ведно с доказателство за редовните плащания, като представения договор за правна помощ и консултантско съдействие има силата на разписка между страните.

Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Поддържам решението на директора на ТД на НАП Бургас.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, а именно: решение № 108/16.12.2015г.; известие за доставяне №5100015436997/20.01.2016г.; придружително писмо изх.№5102/2004/012478/09.11.2015г.;жалба № 14361/26.10.2015г.; пощенски плик до ТД на НАП Сливен от 22.10.2015г.; писмо изх.№ СД-01-01-303/08.12.2012г. от АС Сливен; жалба до АС Сливен чрез ТД на НАП вх.№14361/26.10.2015г.; разпореждане изх.№5102/204/012474/08.10.2015г.; разпореждане изх.№5102/2004/012485/07.01.2016г.; служебна бележка изх.№Втр. К-С-81/21.01.2016г.; разпореждане за присъединяване изх.№ 005102/2004/012482/01.12.2015г.; извлечение от интернет за публични вземания; глоба с фиш 28.06.2013г.; глоба с фиш от 24.06.2014г.; разпореждане изх.№ 5102/2004/012474/08.10.2015г.; известие за доставяне №5100014350919/15.10.2015г.; справка от НАП за общите задължения на А.Б.; известие за доставяне № ИД РS 8800 005К1Т G; наказателно постановление № Г-1030/07.12.2009г.; служебна бележка изх.№ 5102/2004/012470/16.01.2012г.; служебна бележка № 11/2004/5102/12469/13.01.2012г.; потвърждение за вписване в централния регистър на особени залози вх.№ 5102/2004/012467/19/26.02.2009г.; запорно съобщение изх.№ 5102/2004/012464/23.06.2008г.; уведомително писмо изх.№ 23/24.06.2008г. от „Био клима” ЕООД Сливен; писмо рег.№ 3143/ПП/10.06.2008г. ведно с обратна разписка; обратна разписка от 17.06.2011г., известие за доставяне №640; съобщение №5102/2004/012465/23.06.2008г.; постановление № 5102/2004/ 012463/23.06.2008г.; известия за доставяне № 346/17.06.2008г. и № 808/06.06.; запорно съобщение № 5102/2004/012462/12.06.2008г.; постановление № 5102/2004/0125461/12.06.2008г.; справка за всички подадени уведомления по чл. 62, ал.4 от КТ; писмо изх.№ 20-18-2305/06.06.2008г. на ТД на НАП Сливен; искане изх. № 5102/2004/012458/29.05.2008г.; разпореждане №2102/2004/ 012456/29.05.2008г. на АДВ РД Сливен; изпълнителен лист от 27.02.2008г. на РС Сливен; разпореждане № Ц1001190013264Д5102/15.05.2004г. на АДВ РД Сливен; Съобщение за доброволно изпълнение № 1/13.04.2004г.; изпълнителен лист от 11.07.2003г. на РС Сливен.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение по силата на което да отмените постановеното решение от административния орган. Считаме, че публичните задължения са погасени по давност след изтичане на петгодишния срок, тъй като считаме, че е налице погасяване на задълженията по давност.

Моля да ни бъдат присъдени и разноски по делото и да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, считам, че решението на директора на ТД на НАП Бургас е правилно и законосъобразно. Правилно са определени задълженията на физическото лице Б., като моля да потвърдите решението като правилно и законосъобразно. Моля да ни бъдат присъдени разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.36часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: