ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

     Номер 36       Година 08.01.2018        град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осми януари две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 3380 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Г.И.М. с ЕГН: ********** *** против отказ на директора на ОД на МВР гр.Бургас да отмени заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003168/03.11.2018г. издадена от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, сектор Пътна полиция. С жалбата се прави искане да се отмени обжалвания отказ и да се върне отнетото свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, по следните съображения:

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003168/03.11.2018г. е издадена от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, сектор Пътна полиция, на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Съгласно чл.172, ал.1 от ЗДвП, обжалването на тази заповед се извършва по реда на АПК.

Съгласно чл.81, ал.1 от АПК, индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

Съгласно чл.98, ал.1 от АПК, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани лица, а съгласно ал.2 когато въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда, а ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт.

В случая заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003168/03.11.2018г. е обжалвана по административен ред в отговор на което до жалбоподателят е изпратено писмо изх.№ 251000-27008/23.11.2017г., в което е прието, че издадената заповед е правомерна и няма основания за нейната отмяна.

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003168/03.11.2018г. издадена от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, сектор Пътна полиция е обжалвана по съдебен ред от Г. Мерсинков, като по жалбата е образувано адм.д.№ 3231/2017г. по описа на Административен съд Бургас, видно от извършената служебна справка.

С оглед на изложеното, след като заповедта не е отменена или изменена в хода на административното обжалване, съгласно чл.98, ал.2 от АПК, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт и жалбата срещу отказа на директора на ОД на МВР гр.Бургас да отмени тази заповед е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, на основание чл.159, т.1 от АПК.

Следва да се има в предвид, че след като заповедта за налагане на ПАМ вече е обжалван през Административен съд Бургас, дори и да се приеме, че тя е предмет на настоящото производство, жалбата отново е процесуално недопустима на основание чл.159, т.7 от АПК, тъй като пред съда вече има образувано дело между същите страни, на същото основание.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.М. с ЕГН: ********** *** против отказ на директора на ОД на МВР гр.Бургас да отмени заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003168/03.11.2018г. издадена от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, сектор Пътна полиция.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3380 по описа за 2017г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: