ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети март                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 337 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.С. редовно и своевременно призован,  се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к.  С., с представено пълномощно  по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Да  се даде ход на делото.

Ю.К. С.: Да не  се дава ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от С.П.С., с ЕГН **********, със съдебен адрес: *** против Заповед № 139/15.01.2018г. на кмета на  Община Бургас, с която е  прекратено наемното правоотношение със С.П.С., ЕГН ********** за общинско жилище, представляващо едностаен апартамент, находящ се в гр.Бургас, к-с „*“, бл.**, вх.*, ет.*, ап.*, поради изтекъл срок за настаняване и отпадане на условията за настаняване в общинско жилище, при наличие на задължения към „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, произтичащи от ползването на общинския жилищен имот.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата си. Нямам възражения по доклада. Няма да представям доказателства.

Ю.К.С.: Оспорвам жалбата. Представям справка от „Топлофикация“- Бургас, вр със задълженията на  наемателя,  като представям и копие на него. Моля да бъде приета по делото.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Не възразявам да бъде приета, ще дам становище по нея.

Съдът намира, че представената справка е относима към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото представената справка  с рег.№ ГП – К- 74-1/23.02.201г.

СТРАНИТЕ: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Имам въпрос към госпожа юристката. Поддръжам жалбата си. Искам да обърна внимание на един документ, който е по делото. Те, „Общински имоти“ пишат, че към датата на издаване на заповедта няма данни да има сключено споразумение с *** И.М.. Факта е. Пише, че имам задължения към ВиК, а после пишат, че няма. След като заповедта Ви е основана на едно единствено нещо,  какво общо има моето дете, че е навършило 21 години. Ако може да ми обясните, за да фигурира това в обстоятелствена част на заповедта. Те ме докараха до дом за социално слаби,  това е срам. Там има хора, които пият, крадат, наркомани.

Ю.К.С.: Жалбоподателят е представил възражение, като в момента на издаване на атакуваната заповед не се заплатени задълженията към „Топлофикация“ Бургас за периода от 01.10.2010 година до 30.11.2016 година. Във връзка с това представих подробна сравка в днешното съдебно заседание. Съгласно чл.142, ал.1 от АПК  преценката за законосъобразност на акта се прави към момента на издаването му. С оглед изложеното моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ми предоставите срок за допълнителни писмени бележки по делото. Моля за присъждане на ю.к.възнаграждение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Аз дължа суми, но имам сключено споразумение и то е представено към датата на издаване на заповедта, това е клевета.

Съдът определя 5 дневен срок за представяне на писмени бележки от процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: