ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти април               две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 337 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Щ.А., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Маринова.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Желая да ме представлява адвокат Д..

 

В залата присъства адвокат Д. от Адвокатска колегия – гр. Бургас, който представя пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д.: Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА исковата молба на М.Щ.А., изтърпяващ присъда в Затвора Бургас, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Ищецът иска присъждане на сумата от 10 000 лева, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди, причинени през периода 27.01.2014 г.-27.01.2015 г., изразяващи се в сериозно засягане на човешкото му достойнство и унизително нечовешко отношение, лишавайки го от нормално ползване на основни човешки права, вследствие на твърдяно противоправно бездействие на органи и длъжностни лица, подчинени на Главна дирекция „Изпълнение на наказания“, вследствие неосигуряване на минимална жилищна площ, пряк достъп до слънчева светлина в спалното помещение, достатъчно проветряване и постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода. Ищецът претендира присъждане на обезщетението ведно със законната лихва от датата на настъпване на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Д.: Искам да направя корекция на периода, за който се иска присъждане на обезщетение. Ищецът изтърпява наложеното му наказание през периода 27.01.2014 г.-27.01.2015 г. През периода 27.01.2014 г.-28.03.2014 г. ищецът е бил в ареста, който се намира в Затвора – гр. Бургас. Моля да приемете корекция на периода – ищецът претендира присъждане на сумата от 10 000 лева за периода 28.03.2014 г.-27.01.2015 г.

Искам да направя още една корекция на исковата молба относно претендиране заплащането на мораторна лихва. Моля обезщетението в размер на 10 000 лева да бъде присъдено ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

Склонни сме да приемем споразумение, в случай, че бъде предложено такова.

Представям доклад, който е публикуван в интернет и е публичен, за извършено посещение на 24.03.2014 г., преди постъпване на ищеца в Затвора – гр. Бургас, и извършена проверка от Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание в Затвора – гр. Бургас и в други затвора в страна, в който доклад е отразено, че не са изпълнени препоръките, дадени след извършена проверка през 2012 г.

Поддържаме искането, направено в исковата молба за допускане на гласни доказателства, като по отношение на лицата, които искаме да бъдат допуснати до разпит правим уточнение в днешно съдебно заседание. Моля да бъдат допуснати до разпит следните лица: А.В.В., с който ищецът е изтърпявал наказание през процесния период в една килия; И.М.С., с който ищецът е изтърпявал наказание в съседни килии на един етаж и М.Т.М., с който ищецът е пребивавал в една килия през процесния период.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Исковата молба е процесуално допустима.

Да се уважи искането за допускане до разпит на двамата свидетели, с които ищецът е пребивавал в една килия през процесния период.

Да се приемат представените доказателства от ответника с отговора на исковата молба.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ,  с оглед заявеното от пълномощника на ищеца по исковата молба,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за разглеждане исковата молба на ищеца съобразно направените от адвокат Д. допълнителни уточнения.

 

СЪДЪТ по доказателства намира, че следва да приеме като такива представените от страните документи и да уважи искането за разпит на свидетелите А.В.В., И.М.С. и М.Т.М., тъй като показанията им ще са относими към предмета на спора, предвид заявеното, че ищецът е пребивавал в една килия с лицата А.В.В. и М.Т.М., а с И.М.С. са пребивавали в съседни килии на един етаж,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ищеца писмени документи – заявление за предоставяне на правна помощ; декларация за семейно положение и имуществено състояние; декларация за ползване на служебен защитник; справка за получени от ищеца парични преводи и извършени разходи, документите, представени от ответника с отговора на исковата молба, съгласно опис, съдържащ се на л.39 от материалите по делото, и днес представения от пълномощника на ищеца доклад.

ДОПУСКА свидетелски показания, чрез разпит на свидетелите А.В.В., И.М.С. и М.Т.М., тримата понастоящем в Затвора Бургас, в режим на призоваване за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2017 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Свидетелите А.В.В., И.М.С. и М.Т.М. да бъдат призовани и доведени заедно с ищеца М.Щ.А. за насроченото съдебно заседание чрез администрацията на Затвора – гр. Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: